Dizaýn magazineurnaly
Dizaýn magazineurnaly
Oturgyç

Kagome

Oturgyç Grafiki dizaýnda fon bolan Şinn Asano tarapyndan döredilen Sen, 2D hatary 3D görnüşe öwürýän polat mebelleriň 6 bölegi. “Kagome tabagy” ýaly her bir eser, adaty ýapon senetleri we nagyşlary ýaly täsin çeşmelerden ylham alyp, dürli programmalarda görnüşini we işleýşini aňlatmak üçin artykmaçlygy azaldýan setirler bilen döredildi. Kagome tabagy biri-birini goldaýan 18 sag burçly üçburçlukdan ýasalýar we ýokardan seredeniňde adaty ýapon senet nagşy kagome moyou emele gelýär.

Taslamanyň ady : Kagome, Dizaýnerleriň ady : Shinn Asano, Müşderiniň ady : Shinn Asano Design Co., Ltd..

Kagome Oturgyç

Bu ajaýyp dizaýn, yşyklandyryş önümlerinde we yşyklandyryş taslamalarynyň dizaýn bäsleşiginde altyn dizaýn baýragynyň ýeňijisidir. Beýleki köp täze, innowasiýa, özboluşly we döredijilik yşyklandyryş önümlerini we yşyklandyryş taslamalarynyň dizaýn işlerini açmak üçin altyn baýrakly dizaýnerleriň dizaýn portfelini hökman görmeli.

Günüň dizaýny

Ajaýyp dizaýn. Gowy dizaýn. Iň oňat dizaýn.

Gowy dizaýnlar jemgyýet üçin gymmatlyk döredýär. Her gün dizaýnda ajaýyplygy görkezýän ýörite dizaýn taslamasyny hödürleýäris. Bu gün, oňyn üýtgeşiklik berýän baýrakly dizaýny görkezmekden hoşal. Her gün has ajaýyp we ylham beriji dizaýnlary görkezeris. Dünýädäki iň uly dizaýnerleriň täze gowy dizaýn önümlerinden we taslamalaryndan lezzet almak üçin her gün bize baryp görüň.