Dizaýn magazineurnaly
Dizaýn magazineurnaly
Zal

YO

Zal YO amatly oturmagyň ergonomiki ýörelgelerine we abstrakt “YO” harplaryny emele getirýän arassa geometrik çyzyklara eýerýär. Bu ullakan, “erkek” agaç gurluşyk bilen 100% gaýtadan işlenen materialdan ýasalan oturgyç we arka ýeňil, aç-açan “aýal” birleşdirilen mata arasynda tapawut döredýär. Matanyň dartylmagy süýümleriň (“korset” diýilýär) biri-birine aralaşmagy arkaly gazanylýar. Zal oturgyjy 90 ° aýlananda gapdal stola öwrülýän tabur bilen doldurylýar. Reňk saýlamalarynyň ikisi, ikisine-de dürli stiliň interýerlerine aňsatlyk bilen girmäge mümkinçilik berýär.

Taslamanyň ady : YO, Dizaýnerleriň ady : Rok Avsec, Müşderiniň ady : ROPOT.

YO Zal

Bu ajaýyp dizaýn, moda, egin-eşik we egin-eşik dizaýn bäsleşiginde kümüş dizaýn baýragynyň eýesi. Kümüş baýrakly dizaýnerleriň dizaýn portfelini başga-da köp täze, innowasiýa, özboluşly we döredijilik modasy, egin-eşik we geýim dizaýn eserlerini açmak üçin hökman görmeli.

Günüň dizaýny

Ajaýyp dizaýn. Gowy dizaýn. Iň oňat dizaýn.

Gowy dizaýnlar jemgyýet üçin gymmatlyk döredýär. Her gün dizaýnda ajaýyplygy görkezýän ýörite dizaýn taslamasyny hödürleýäris. Bu gün, oňyn üýtgeşiklik berýän baýrakly dizaýny görkezmekden hoşal. Her gün has ajaýyp we ylham beriji dizaýnlary görkezeris. Dünýädäki iň uly dizaýnerleriň täze gowy dizaýn önümlerinden we taslamalaryndan lezzet almak üçin her gün bize baryp görüň.