Dizaýn magazineurnaly
Dizaýn magazineurnaly
Ýaşaýyş Jaýy

Iwan Residence

Ýaşaýyş Jaýy Bu taslama, häzirki zaman dizaýnlaryny gaty gowy görýän, emma ajaýyp yslam şaý-seplerine çuňňur söýgüli bir müşderiniň eýeçiligindäki kaşaň ýaşaýyş jaýydyr. Bu iki dürli görnüşli stili birleşdirmek we bu mowzuklaryň arasynda birleşmek duýgusyny we habardarlygyny saklamak üçin köpden bäri islenýän maksady we ymtylyşy amala aşyrmak üçin bir pursatdy. Bu, dürli, dünýäleriň, ideologiýalaryň we döwürleriň birleşmegine meňzeýär - 21 gijeki taryhy köşgüň 21-nji futuristik aurasyna ägirt uly ýüz öwürýän 1000 gijeki taryhy köşgüň ylmy fantastiki akyl şekilleri.

Taslamanyň ady : Iwan Residence, Dizaýnerleriň ady : Dalia Sadany, Müşderiniň ady : Dezines Dalia Sadany Creations.

Iwan Residence Ýaşaýyş Jaýy

Bu oňat dizaýn, gaplama dizaýn bäsleşiginde dizaýn baýragynyň ýeňijisidir. Beýleki köp täze, innowasiýa, özboluşly we döredijilik gaplama dizaýn eserlerini açmak üçin baýrakly dizaýnerleriň dizaýn portfelini hökman görmeli.

Günüň dizaýny

Ajaýyp dizaýn. Gowy dizaýn. Iň oňat dizaýn.

Gowy dizaýnlar jemgyýet üçin gymmatlyk döredýär. Her gün dizaýnda ajaýyplygy görkezýän ýörite dizaýn taslamasyny hödürleýäris. Bu gün, oňyn üýtgeşiklik berýän baýrakly dizaýny görkezmekden hoşal. Her gün has ajaýyp we ylham beriji dizaýnlary görkezeris. Dünýädäki iň uly dizaýnerleriň täze gowy dizaýn önümlerinden we taslamalaryndan lezzet almak üçin her gün bize baryp görüň.