Dizaýn magazineurnaly
Dizaýn magazineurnaly
Media Dükany

Our House

Media Dükany “Öýümiz” düşünjesi, innowasiýa dizaýny, öňdebaryjy sanly tehnologiýa we beýlekiler ýaly bölekleýin gurşaw döretmek üçin Wirgin jadysynyň täsiri bilen söwda tejribesini güýçlendirýär. Müşderilere HD sanly gapydan Riçard Branson, Mo Farah, Usain Bolt ýa-da T-Rex garşylanýar. Bu teatr we şahsyýet duýgusy, müşderilere Virgin Media-dan iň täze güýmenje we aragatnaşyk hyzmatlarynyň dünýäsini öwrenmek üçin derweze döredýär.

Taslamanyň ady : Our House, Dizaýnerleriň ady : Allen International, Müşderiniň ady : allen international.

Our House Media Dükany

Bu oňat dizaýn, gaplama dizaýn bäsleşiginde dizaýn baýragynyň ýeňijisidir. Beýleki köp täze, innowasiýa, özboluşly we döredijilik gaplama dizaýn eserlerini açmak üçin baýrakly dizaýnerleriň dizaýn portfelini hökman görmeli.

Günüň dizaýny

Ajaýyp dizaýn. Gowy dizaýn. Iň oňat dizaýn.

Gowy dizaýnlar jemgyýet üçin gymmatlyk döredýär. Her gün dizaýnda ajaýyplygy görkezýän ýörite dizaýn taslamasyny hödürleýäris. Bu gün, oňyn üýtgeşiklik berýän baýrakly dizaýny görkezmekden hoşal. Her gün has ajaýyp we ylham beriji dizaýnlary görkezeris. Dünýädäki iň uly dizaýnerleriň täze gowy dizaýn önümlerinden we taslamalaryndan lezzet almak üçin her gün bize baryp görüň.