Dizaýn magazineurnaly
Dizaýn magazineurnaly
Gulakdaky Monitor,

ZTONE

Gulakdaky Monitor, Durmuş garniturasy hökmünde bu nauşnik şaý-sepler düşünjesi bilen gelýär. Bedeniň gulak gabyna şekillendirilen garaşylýan gulak ujundan ybarat. Giňeldilen çeýe ganat gulagy, gulagyň gerşini goldamak bilen gulagyň içindäki durnuklylygy ýokarlandyrýar. Iň ýokary çeýeligi ýokarlandyrmak üçin oýlap tapyş silikon bilen ýasaldy. Kömelek şekilli baş bölümi, daşarky sesden iň gowy möhürlenmegi üpjün etmek üçin gulak kanalynyň içine siňmek üçin niýetlenendir. Premium çykdajy adaty monitory çalyşmak üçin tygşytly çözgüt hödürleýär, ýöne iň takyk ses köpeltmesini üpjün edýär.

Taslamanyň ady : ZTONE, Dizaýnerleriň ady : IMEGO Infinity LLC, Müşderiniň ady : I-MEGO.

ZTONE Gulakdaky Monitor,

Bu oňat dizaýn, gaplama dizaýn bäsleşiginde dizaýn baýragynyň ýeňijisidir. Beýleki köp täze, innowasiýa, özboluşly we döredijilik gaplama dizaýn eserlerini açmak üçin baýrakly dizaýnerleriň dizaýn portfelini hökman görmeli.

Günüň dizaýny

Ajaýyp dizaýn. Gowy dizaýn. Iň oňat dizaýn.

Gowy dizaýnlar jemgyýet üçin gymmatlyk döredýär. Her gün dizaýnda ajaýyplygy görkezýän ýörite dizaýn taslamasyny hödürleýäris. Bu gün, oňyn üýtgeşiklik berýän baýrakly dizaýny görkezmekden hoşal. Her gün has ajaýyp we ylham beriji dizaýnlary görkezeris. Dünýädäki iň uly dizaýnerleriň täze gowy dizaýn önümlerinden we taslamalaryndan lezzet almak üçin her gün bize baryp görüň.