Dizaýn magazineurnaly
Dizaýn magazineurnaly
Derwezäniň Ýoly

SIMORGH

Derwezäniň Ýoly Bu gurluşyk, dişli tigirleriň aýlanmagyna we kabelleriň çekilmegine sebäp bolýan awtoulaglaryň agramy bilen peselýän ýoluň aşagynda bir çyzyk bar. Şonuň üçin awtoulaglaryň saýta gelmegi bilen portalyň görnüşi üýtgedilýär we bize dürli pikirler berýär.

Taslamanyň ady : SIMORGH, Dizaýnerleriň ady : Naser Nasiri & Taher Nasiri, Müşderiniň ady : Company Sepad KHorasan.

SIMORGH Derwezäniň Ýoly

Bu oňat dizaýn, gaplama dizaýn bäsleşiginde dizaýn baýragynyň ýeňijisidir. Beýleki köp täze, innowasiýa, özboluşly we döredijilik gaplama dizaýn eserlerini açmak üçin baýrakly dizaýnerleriň dizaýn portfelini hökman görmeli.

Günüň dizaýny

Ajaýyp dizaýn. Gowy dizaýn. Iň oňat dizaýn.

Gowy dizaýnlar jemgyýet üçin gymmatlyk döredýär. Her gün dizaýnda ajaýyplygy görkezýän ýörite dizaýn taslamasyny hödürleýäris. Bu gün, oňyn üýtgeşiklik berýän baýrakly dizaýny görkezmekden hoşal. Her gün has ajaýyp we ylham beriji dizaýnlary görkezeris. Dünýädäki iň uly dizaýnerleriň täze gowy dizaýn önümlerinden we taslamalaryndan lezzet almak üçin her gün bize baryp görüň.