Dizaýn magazineurnaly
Dizaýn magazineurnaly
Çyzgy Sandyklary

Commodia

Çyzgy Sandyklary “ArteNemus” -yň “Commodia” organiki ýüzleri we şekilleri bilen çekilen sandykdyr. Onuň ýokary derejeli görnüşi ajaýyp hilli agaç görnüşleriniň ulanylmagy we ajaýyp ussatlygy bilen nygtalýar. Onuň görnüşi, ýüzleriň agaç reňkiniň we gyralarynyň agaç reňkiniň arasyndaky tapawut bilen çyzylýar. Mundan başga-da, gizlin ýüzleriň materiallary we bezegleri, üznüksiz estetiki düşünje döredýän netijede görünýän ýüzlere garanyňda hiline aýratyn üns berilýär. “Commodia” -nyň dizaýny nusgawy ylham bilen döwrebapdyr.

Taslamanyň ady : Commodia, Dizaýnerleriň ady : Eckhard Beger, Müşderiniň ady : ArteNemus.

Commodia Çyzgy Sandyklary

Bu ajaýyp dizaýn, binagärlik, gurluşyk we gurluş dizaýn bäsleşiginde bürünç dizaýn baýragynyň eýesi. Beýleki köp täze, innowasiýa, özboluşly we döredijilik arhitekturasy, gurluşyk we gurluş dizaýn eserlerini açmak üçin bürünç baýrakly dizaýnerleriň dizaýn portfelini hökman görmeli.

Günüň dizaýny

Ajaýyp dizaýn. Gowy dizaýn. Iň oňat dizaýn.

Gowy dizaýnlar jemgyýet üçin gymmatlyk döredýär. Her gün dizaýnda ajaýyplygy görkezýän ýörite dizaýn taslamasyny hödürleýäris. Bu gün, oňyn üýtgeşiklik berýän baýrakly dizaýny görkezmekden hoşal. Her gün has ajaýyp we ylham beriji dizaýnlary görkezeris. Dünýädäki iň uly dizaýnerleriň täze gowy dizaýn önümlerinden we taslamalaryndan lezzet almak üçin her gün bize baryp görüň.