Dizaýn magazineurnaly
Dizaýn magazineurnaly
Komod

dog-commode

Komod Bu komod daşarky ite meňzeýär. Bu gaty şat, ýöne şol bir wagtyň özünde gaty işleýär. Dürli ululykdaky 13 guty bu komodyň içinde ýerleşýär. Bu komod, özboluşly bir zady emele getirmek üçin birleşdirilen üç aýry bölekden durýar. Asyl aýaklary duran itiň hyýalyny berýär.

Taslamanyň ady : dog-commode, Dizaýnerleriň ady : Viktor Kovtun, Müşderiniň ady : Xo-Xo-L design.

dog-commode Komod

Bu ajaýyp dizaýn, moda, egin-eşik we egin-eşik dizaýn bäsleşiginde kümüş dizaýn baýragynyň eýesi. Kümüş baýrakly dizaýnerleriň dizaýn portfelini başga-da köp täze, innowasiýa, özboluşly we döredijilik modasy, egin-eşik we geýim dizaýn eserlerini açmak üçin hökman görmeli.

Günüň dizaýny

Ajaýyp dizaýn. Gowy dizaýn. Iň oňat dizaýn.

Gowy dizaýnlar jemgyýet üçin gymmatlyk döredýär. Her gün dizaýnda ajaýyplygy görkezýän ýörite dizaýn taslamasyny hödürleýäris. Bu gün, oňyn üýtgeşiklik berýän baýrakly dizaýny görkezmekden hoşal. Her gün has ajaýyp we ylham beriji dizaýnlary görkezeris. Dünýädäki iň uly dizaýnerleriň täze gowy dizaýn önümlerinden we taslamalaryndan lezzet almak üçin her gün bize baryp görüň.