Dizaýn magazineurnaly
Dizaýn magazineurnaly
Doly Awtomatiki Çaý Maşyny

Tesera

Doly Awtomatiki Çaý Maşyny Doly awtomatiki Tesera, çaý taýýarlamak işini ýönekeýleşdirýär we çaý taýýarlamak üçin atmosfera basgançagyny düzýär. Boş çaý ýörite bankalara doldurylýar, onda demlemegiň wagty, suwuň temperaturasy we çaýyň mukdary aýratynlykda sazlanyp bilner. Enjam bu sazlamalary ykrar edýär we ajaýyp aýna kamerasynda ajaýyp çaýy doly awtomatiki taýýarlaýar. Çaý dökülenden soň, awtomatiki arassalama prosesi bolýar. Integrirlenen tarelka hyzmat etmek üçin aýrylyp, kiçijik peç hökmünde hem ulanylyp bilner. Bir käse ýa-da gazana garamazdan, çaýyňyz ajaýyp.

Taslamanyň ady : Tesera, Dizaýnerleriň ady : Tobias Gehring, Müşderiniň ady : Blick Kick Kreativ KG.

Tesera Doly Awtomatiki Çaý Maşyny

Bu ajaýyp dizaýn, yşyklandyryş önümlerinde we yşyklandyryş taslamalarynyň dizaýn bäsleşiginde altyn dizaýn baýragynyň ýeňijisidir. Beýleki köp täze, innowasiýa, özboluşly we döredijilik yşyklandyryş önümlerini we yşyklandyryş taslamalarynyň dizaýn işlerini açmak üçin altyn baýrakly dizaýnerleriň dizaýn portfelini hökman görmeli.

Günüň dizaýny

Ajaýyp dizaýn. Gowy dizaýn. Iň oňat dizaýn.

Gowy dizaýnlar jemgyýet üçin gymmatlyk döredýär. Her gün dizaýnda ajaýyplygy görkezýän ýörite dizaýn taslamasyny hödürleýäris. Bu gün, oňyn üýtgeşiklik berýän baýrakly dizaýny görkezmekden hoşal. Her gün has ajaýyp we ylham beriji dizaýnlary görkezeris. Dünýädäki iň uly dizaýnerleriň täze gowy dizaýn önümlerinden we taslamalaryndan lezzet almak üçin her gün bize baryp görüň.