Dizaýn magazineurnaly
Dizaýn magazineurnaly
Oýunjak Oýunjak

Rocking Zebra

Oýunjak Oýunjak Häzirki zaman görnüşi, gülkünç grafika we tebigy agaç häzirki zaman öýünde hakyky göz açýan bolsa, çagalar bu çaýkanýan oýnawaçlary gowy görýärler. Dizaýn kynçylygy, iň az bölek üýtgemeleri bilen geljekki goşmaça haýwan görnüşlerine mümkinçilik bermek üçin öňdebaryjy usullary we modully gurluşyk ulgamyny ulanyp, nusgawy miras oýnawajynyň esasy häsiýetini saklamagy öz içine alýardy. Gaplanan önüm, göni internet satuw kanallary üçin ykjam we 10 kg-dan pes bolmalydy. Printörite çap edilen laminaty ulanmak hakyky ilkinji bolup, düýbünden çyzylmaga çydamly üstünde ajaýyp reňk / nagyş görkezýär

Taslamanyň ady : Rocking Zebra, Dizaýnerleriň ady : Newmakers, Müşderiniň ady : Newmakers.

Rocking Zebra Oýunjak Oýunjak

Bu ajaýyp dizaýn, yşyklandyryş önümlerinde we yşyklandyryş taslamalarynyň dizaýn bäsleşiginde altyn dizaýn baýragynyň ýeňijisidir. Beýleki köp täze, innowasiýa, özboluşly we döredijilik yşyklandyryş önümlerini we yşyklandyryş taslamalarynyň dizaýn işlerini açmak üçin altyn baýrakly dizaýnerleriň dizaýn portfelini hökman görmeli.

Günüň dizaýny

Ajaýyp dizaýn. Gowy dizaýn. Iň oňat dizaýn.

Gowy dizaýnlar jemgyýet üçin gymmatlyk döredýär. Her gün dizaýnda ajaýyplygy görkezýän ýörite dizaýn taslamasyny hödürleýäris. Bu gün, oňyn üýtgeşiklik berýän baýrakly dizaýny görkezmekden hoşal. Her gün has ajaýyp we ylham beriji dizaýnlary görkezeris. Dünýädäki iň uly dizaýnerleriň täze gowy dizaýn önümlerinden we taslamalaryndan lezzet almak üçin her gün bize baryp görüň.