Dizaýn magazineurnaly
Dizaýn magazineurnaly
Öý We Ofis Mebelleri Mebelleriň

Egg-table

Öý We Ofis Mebelleri Mebelleriň Stoluň ýokarky binýady, ortasynda aýna oturdylan we daşarky bölegi agaçdan, plastmassadan ýa-da stollar üçin amatly başga materiallardan ýasalýar. Stolda metaldan iki sany L şekilli aýak bar, biri-birine seredýär we berkligi üpjün edýär. Stol daşamak üçin doly ýygnalyp bilner.

Taslamanyň ady : Egg-table, Dizaýnerleriň ady : Viktor Kovtun, Müşderiniň ady : Xo-Xo-L design.

Egg-table Öý We Ofis Mebelleri Mebelleriň

Bu oňat dizaýn, gaplama dizaýn bäsleşiginde dizaýn baýragynyň ýeňijisidir. Beýleki köp täze, innowasiýa, özboluşly we döredijilik gaplama dizaýn eserlerini açmak üçin baýrakly dizaýnerleriň dizaýn portfelini hökman görmeli.

Günüň dizaýny

Ajaýyp dizaýn. Gowy dizaýn. Iň oňat dizaýn.

Gowy dizaýnlar jemgyýet üçin gymmatlyk döredýär. Her gün dizaýnda ajaýyplygy görkezýän ýörite dizaýn taslamasyny hödürleýäris. Bu gün, oňyn üýtgeşiklik berýän baýrakly dizaýny görkezmekden hoşal. Her gün has ajaýyp we ylham beriji dizaýnlary görkezeris. Dünýädäki iň uly dizaýnerleriň täze gowy dizaýn önümlerinden we taslamalaryndan lezzet almak üçin her gün bize baryp görüň.