Dizaýn magazineurnaly
Dizaýn magazineurnaly
Usb Fleş Disk

Frohne eClip

Usb Fleş Disk “eClip” dünýädäki ilkinji kagyz klip USB ölçegli dolandyryjy. eClip Kümüş iDA we Altyn A 'dizaýn baýragyna mynasyp boldy. eClip ýeňil, açarlaryňyza laýyk gelýär we kagyzlaryňyzy, kwitansiýalaryňyzy we puluňyzy tertiplemek üçin kagyz klip ýaly funksiýalara laýyk gelýär. eClip şahsy maglumatlary, intellektual eýeçiligi, iş berijiniň maglumatlary, lukmançylyk maglumatlary we söwda programmalaryny howpsuzlyk programma üpjünçiligi bilen goraýar. eClip, Florida ştatynda Frohne tarapyndan döredildi. Altyn ýadyň birleşdirijisi şoka çydamly, çyzmaga çydamly, suwa çydamly, alkogola çydamly, tozana çydamly, posa we elektromagnit çydamly.

Taslamanyň ady : Frohne eClip , Dizaýnerleriň ady : Derrick Frohne, Müşderiniň ady : Frohne.

Frohne eClip  Usb Fleş Disk

Bu ajaýyp dizaýn, yşyklandyryş önümlerinde we yşyklandyryş taslamalarynyň dizaýn bäsleşiginde altyn dizaýn baýragynyň ýeňijisidir. Beýleki köp täze, innowasiýa, özboluşly we döredijilik yşyklandyryş önümlerini we yşyklandyryş taslamalarynyň dizaýn işlerini açmak üçin altyn baýrakly dizaýnerleriň dizaýn portfelini hökman görmeli.

Günüň dizaýny

Ajaýyp dizaýn. Gowy dizaýn. Iň oňat dizaýn.

Gowy dizaýnlar jemgyýet üçin gymmatlyk döredýär. Her gün dizaýnda ajaýyplygy görkezýän ýörite dizaýn taslamasyny hödürleýäris. Bu gün, oňyn üýtgeşiklik berýän baýrakly dizaýny görkezmekden hoşal. Her gün has ajaýyp we ylham beriji dizaýnlary görkezeris. Dünýädäki iň uly dizaýnerleriň täze gowy dizaýn önümlerinden we taslamalaryndan lezzet almak üçin her gün bize baryp görüň.