Dizaýn magazineurnaly
Dizaýn magazineurnaly
Üýtgedilip Bilinýän Oturgyçlar We Kofe Stoly

Sensei

Üýtgedilip Bilinýän Oturgyçlar We Kofe Stoly “Sensei” oturgyçlary / kofe stoly, döredijiligimiň köpüsi ýaly geometrik tötänleýin çyzgylar arkaly kiçi ýerlerden peýdalanmagyň täze usullaryny tapmak bilen başlaýan mebel bölegi. Bu taslamanyň stili minimalistik görnüşde görkezilýär, bu ýerde egrilerimiz ýok, tersine, ak we ak ýaly çyzyklar, uçarlar we bitarap reňkler bar. Oturgyçlar keseligine goýlup, arkalary bilen birleşdirilende bize kofe stoluny berýär. Stoluň orta bölümi (arkalary birleşdirilen ýer) ajaýyp güýçlidir we biri stoluň üstünde durmanam ortada oturyp biler.

Taslamanyň ady : Sensei, Dizaýnerleriň ady : Claudio Sibille, Müşderiniň ady : Sibille.

Sensei Üýtgedilip Bilinýän Oturgyçlar We Kofe Stoly

Bu ajaýyp dizaýn, binagärlik, gurluşyk we gurluş dizaýn bäsleşiginde bürünç dizaýn baýragynyň eýesi. Beýleki köp täze, innowasiýa, özboluşly we döredijilik arhitekturasy, gurluşyk we gurluş dizaýn eserlerini açmak üçin bürünç baýrakly dizaýnerleriň dizaýn portfelini hökman görmeli.

Günüň dizaýn rowaýaty

Rowaýata öwrülen dizaýnerler we baýrakly eserler.

Dizaýn rowaýatlary, gowy dizaýnlary bilen Dünýämizi has gowulaşdyrýan örän meşhur dizaýnerlerdir. Rowaýata öwrülen dizaýnerleri we olaryň innowasion önüm dizaýnlaryny, özboluşly sungat eserlerini, döredijilik arhitekturasyny, ajaýyp moda dizaýnlaryny we dizaýn strategiýalaryny öwreniň. Bütin dünýäde baýrakly dizaýnerleriň, suratkeşleriň, binagärleriň, täzelikçileriň we markalaryň özboluşly dizaýn eserlerinden lezzet alyň we öwreniň. Döredijilik dizaýnlaryndan ylham alyň.