Dizaýn magazineurnaly
Dizaýn magazineurnaly
Üýtgedilip Bilinýän Oturgyçlar We Kofe Stoly

Sensei

Üýtgedilip Bilinýän Oturgyçlar We Kofe Stoly “Sensei” oturgyçlary / kofe stoly, döredijiligimiň köpüsi ýaly geometrik tötänleýin çyzgylar arkaly kiçi ýerlerden peýdalanmagyň täze usullaryny tapmak bilen başlaýan mebel bölegi. Bu taslamanyň stili minimalistik görnüşde görkezilýär, bu ýerde egrilerimiz ýok, tersine, ak we ak ýaly çyzyklar, uçarlar we bitarap reňkler bar. Oturgyçlar keseligine goýlup, arkalary bilen birleşdirilende bize kofe stoluny berýär. Stoluň orta bölümi (arkalary birleşdirilen ýer) ajaýyp güýçlidir we biri stoluň üstünde durmanam ortada oturyp biler.

Taslamanyň ady : Sensei, Dizaýnerleriň ady : Claudio Sibille, Müşderiniň ady : Sibille.

Sensei Üýtgedilip Bilinýän Oturgyçlar We Kofe Stoly

Bu ajaýyp dizaýn, binagärlik, gurluşyk we gurluş dizaýn bäsleşiginde bürünç dizaýn baýragynyň eýesi. Beýleki köp täze, innowasiýa, özboluşly we döredijilik arhitekturasy, gurluşyk we gurluş dizaýn eserlerini açmak üçin bürünç baýrakly dizaýnerleriň dizaýn portfelini hökman görmeli.

Günüň dizaýny

Ajaýyp dizaýn. Gowy dizaýn. Iň oňat dizaýn.

Gowy dizaýnlar jemgyýet üçin gymmatlyk döredýär. Her gün dizaýnda ajaýyplygy görkezýän ýörite dizaýn taslamasyny hödürleýäris. Bu gün, oňyn üýtgeşiklik berýän baýrakly dizaýny görkezmekden hoşal. Her gün has ajaýyp we ylham beriji dizaýnlary görkezeris. Dünýädäki iň uly dizaýnerleriň täze gowy dizaýn önümlerinden we taslamalaryndan lezzet almak üçin her gün bize baryp görüň.