Dizaýn magazineurnaly
Dizaýn magazineurnaly
Yşyklandyryş Sergisi We Dükan

Light Design Center Speyer, Germany

Yşyklandyryş Sergisi We Dükan Zawodyň binasynda ýerleşýän täze “Light Center Speyer” -iň sergi zaly sergi meýdançasy, maslahat beriş meýdançasy we ýygnak meýdany hökmünde dizaýn edilmelidi. Bu ýerde iň soňky ýagtylyk tendensiýalary, tehnologiýalar we ýagtylyk dizaýnlary üçin içerki dizaýn synergiýa effektlerini döredýän çarçuwa döredilmelidi. Onuň çylşyrymly gurluşy tutuş ýagtylyk sergisiniň oňurgasyny gurmakdy, ýöne şol bir wagtyň özünde sergilenjek yşyklandyryş desgalarynyň ähmiýetini hiç haçan kölege salmaly däldi. Bu maksat bilen tebigat ylham hökmünde birleşdiriji şekil döretdi: “öwrüm”, göze görünmeýän güýçler bilen tebigy hadysadyr ...

Taslamanyň ady : Light Design Center Speyer, Germany, Dizaýnerleriň ady : Peter Stasek, Müşderiniň ady : Light Center Speyer.

Light Design Center Speyer, Germany Yşyklandyryş Sergisi We Dükan

Bu ajaýyp dizaýn, binagärlik, gurluşyk we gurluş dizaýn bäsleşiginde bürünç dizaýn baýragynyň eýesi. Beýleki köp täze, innowasiýa, özboluşly we döredijilik arhitekturasy, gurluşyk we gurluş dizaýn eserlerini açmak üçin bürünç baýrakly dizaýnerleriň dizaýn portfelini hökman görmeli.

Günüň dizaýny

Ajaýyp dizaýn. Gowy dizaýn. Iň oňat dizaýn.

Gowy dizaýnlar jemgyýet üçin gymmatlyk döredýär. Her gün dizaýnda ajaýyplygy görkezýän ýörite dizaýn taslamasyny hödürleýäris. Bu gün, oňyn üýtgeşiklik berýän baýrakly dizaýny görkezmekden hoşal. Her gün has ajaýyp we ylham beriji dizaýnlary görkezeris. Dünýädäki iň uly dizaýnerleriň täze gowy dizaýn önümlerinden we taslamalaryndan lezzet almak üçin her gün bize baryp görüň.