Dizaýn magazineurnaly
Dizaýn magazineurnaly
Şeker

Two spoons of sugar

Şeker Çaý içmek ýa-da kofe içmek diňe bir gezek teşne bolmak üçin däl. Bu paýlaşmak we paýlaşmak dabarasy. Kofäňize ýa-da çaýyňyza şeker goşmak, Rim sanlaryny ýada salanyňyz ýaly aňsat bolup biler! Size bir çemçe şeker ýa-da iki ýa-da üç gerek bolsa-da, diňe şekerden ýasalan üç sanlardan birini saýlap, gyzgyn / sowuk içgiňizde goýmaly. Actionekeje hereket we maksadyňyz çözüldi. Çemçe ýok, ölçeg ýok, ýönekeý bolýar.

Taslamanyň ady : Two spoons of sugar, Dizaýnerleriň ady : Stav Axenfeld, Müşderiniň ady : .

Two spoons of sugar Şeker

Bu oňat dizaýn, gaplama dizaýn bäsleşiginde dizaýn baýragynyň ýeňijisidir. Beýleki köp täze, innowasiýa, özboluşly we döredijilik gaplama dizaýn eserlerini açmak üçin baýrakly dizaýnerleriň dizaýn portfelini hökman görmeli.

Günüň dizaýny

Ajaýyp dizaýn. Gowy dizaýn. Iň oňat dizaýn.

Gowy dizaýnlar jemgyýet üçin gymmatlyk döredýär. Her gün dizaýnda ajaýyplygy görkezýän ýörite dizaýn taslamasyny hödürleýäris. Bu gün, oňyn üýtgeşiklik berýän baýrakly dizaýny görkezmekden hoşal. Her gün has ajaýyp we ylham beriji dizaýnlary görkezeris. Dünýädäki iň uly dizaýnerleriň täze gowy dizaýn önümlerinden we taslamalaryndan lezzet almak üçin her gün bize baryp görüň.