Dizaýn magazineurnaly
Dizaýn magazineurnaly
Üýtgedýän Mebel Mebelleriň

Ludovico

Üýtgedýän Mebel Mebelleriň Spaceeriňi tygşytlamagyň usuly gaty özboluşly, çekişiň içinde iki oturgyç bar. Esasy mebeliň içine ýerleşdirilende, çyzgy ýaly görünýän zadyň aslynda iki aýry oturgyçdygyna düşünmersiňiz. Şeýle hem esasy gurluşdan çykarylanda stol hökmünde ulanyp boljak stoluňyz bolup biler. Esasy gurluş dört çyzgydan we köp zady saklap boljak ýokarky çekmäniň ýokarsynda ýerleşýär. Bu mebel üçin ulanylýan esasy material, beign eucaliptus barmak nokady, ekologiýa taýdan arassa, ajaýyp çydamly, gaty we gaty görmegeýdir.

Taslamanyň ady : Ludovico, Dizaýnerleriň ady : Claudio Sibille, Müşderiniň ady : Sibille.

Ludovico Üýtgedýän Mebel Mebelleriň

Bu ajaýyp dizaýn, moda, egin-eşik we egin-eşik dizaýn bäsleşiginde kümüş dizaýn baýragynyň eýesi. Kümüş baýrakly dizaýnerleriň dizaýn portfelini başga-da köp täze, innowasiýa, özboluşly we döredijilik modasy, egin-eşik we geýim dizaýn eserlerini açmak üçin hökman görmeli.

Günüň dizaýny

Ajaýyp dizaýn. Gowy dizaýn. Iň oňat dizaýn.

Gowy dizaýnlar jemgyýet üçin gymmatlyk döredýär. Her gün dizaýnda ajaýyplygy görkezýän ýörite dizaýn taslamasyny hödürleýäris. Bu gün, oňyn üýtgeşiklik berýän baýrakly dizaýny görkezmekden hoşal. Her gün has ajaýyp we ylham beriji dizaýnlary görkezeris. Dünýädäki iň uly dizaýnerleriň täze gowy dizaýn önümlerinden we taslamalaryndan lezzet almak üçin her gün bize baryp görüň.