Dizaýn magazineurnaly
Dizaýn magazineurnaly
Gulakhalkalar

GEMEL

Gulakhalkalar Maksadym, ýasama usuly hökmünde metbugat görnüşini ulanyp, gymmat bahaly daş ýasamak we önümi taryhy taýdan göz öňünde tutulan şaý-seplerimde ulanmakdy. Netijede ýeňil göçürilen “Gemel” gymmat bahaly daş. 'Gemel' dürli öwüşginli reňklerde, nagyşlarda we ululykda öndürilip bilner. 'Gemel' ýeňil bolup, uly daş 'Gemel' -ni geýýän adam üçin amatly gulakhalkalar ýaly geýmäge mümkinçilik berýär. “Gemel” -iň ulanylmagy maňa dürli şekilleriň we reňkleriň şaý-seplerimiň dizaýnyna goşulmagyna mümkinçilik döredýär.

Taslamanyň ady : GEMEL, Dizaýnerleriň ady : Katherine Alexandra Brunacci, Müşderiniň ady : Katherine Alexandra Brunacci.

GEMEL Gulakhalkalar

Bu oňat dizaýn, gaplama dizaýn bäsleşiginde dizaýn baýragynyň ýeňijisidir. Beýleki köp täze, innowasiýa, özboluşly we döredijilik gaplama dizaýn eserlerini açmak üçin baýrakly dizaýnerleriň dizaýn portfelini hökman görmeli.

Günüň dizaýny

Ajaýyp dizaýn. Gowy dizaýn. Iň oňat dizaýn.

Gowy dizaýnlar jemgyýet üçin gymmatlyk döredýär. Her gün dizaýnda ajaýyplygy görkezýän ýörite dizaýn taslamasyny hödürleýäris. Bu gün, oňyn üýtgeşiklik berýän baýrakly dizaýny görkezmekden hoşal. Her gün has ajaýyp we ylham beriji dizaýnlary görkezeris. Dünýädäki iň uly dizaýnerleriň täze gowy dizaýn önümlerinden we taslamalaryndan lezzet almak üçin her gün bize baryp görüň.