Dizaýn magazineurnaly
Dizaýn magazineurnaly
Kafe We Restoran

Roble

Kafe We Restoran Dizaýn ideýasy ABŞ-nyň biftek we çilim çekýän ýerlerinden alyndy we birinji tapgyr gözleg toparynyň netijesinde gözleg topary agaç we derini gara we ýaşyl ýaly gara reňkler bilen altyn we gül ýaly ulanmagy karar etdi. altyn ýyly we ýeňil lýuks çyra bilen alyndy. Dizaýnyň aýratynlyklary, elde ýasalan 1200 anodlaşdyrylan polatdan ybarat 6 sany uly asma çilimdir. Şeýle hem owadan we dürli çüýşelerden ybarat 275 santimetr saýawan bilen örtülen 9 metrlik taýak hasaplaýjysy, hiç hili goldaw bolmazdan paneli ýapýar.

Taslamanyň ady : Roble, Dizaýnerleriň ady : Peyman Kiani Falavarjani, Müşderiniň ady : Roble .

Roble Kafe We Restoran

Bu ajaýyp dizaýn, moda, egin-eşik we egin-eşik dizaýn bäsleşiginde kümüş dizaýn baýragynyň eýesi. Kümüş baýrakly dizaýnerleriň dizaýn portfelini başga-da köp täze, innowasiýa, özboluşly we döredijilik modasy, egin-eşik we geýim dizaýn eserlerini açmak üçin hökman görmeli.

Günüň dizaýny

Ajaýyp dizaýn. Gowy dizaýn. Iň oňat dizaýn.

Gowy dizaýnlar jemgyýet üçin gymmatlyk döredýär. Her gün dizaýnda ajaýyplygy görkezýän ýörite dizaýn taslamasyny hödürleýäris. Bu gün, oňyn üýtgeşiklik berýän baýrakly dizaýny görkezmekden hoşal. Her gün has ajaýyp we ylham beriji dizaýnlary görkezeris. Dünýädäki iň uly dizaýnerleriň täze gowy dizaýn önümlerinden we taslamalaryndan lezzet almak üçin her gün bize baryp görüň.