Dizaýn magazineurnaly
Dizaýn magazineurnaly
Nahar Saçagy

Ska V29

Nahar Saçagy Gaty tebigy çybyk agaç stoly san dolandyryş maşynlary bilen işledi we el bilen gutardy, aýratynlygy Dolomitlere uran Vaia tupany bilen ýykylan we gaty agaç gurçuk agaç baltalary bilen şekillendirilen agaçlaryň ýagdaýyny ýada salýan görnüşdir. El bilen ýalpyldawuk ýüz, degmegi tekiz we tekiz edýär we damarlaryny we şekillerini güýçlendirýär. Poroşok bilen örtülen polatdan ýasalan esas, tupan geçmänkä sosna tokaýyny görkezýär.

Taslamanyň ady : Ska V29, Dizaýnerleriň ady : Ascanio Zocchi, Müşderiniň ady : Teknodue gruop srl.

Ska V29 Nahar Saçagy

Bu ajaýyp dizaýn, moda, egin-eşik we egin-eşik dizaýn bäsleşiginde kümüş dizaýn baýragynyň eýesi. Kümüş baýrakly dizaýnerleriň dizaýn portfelini başga-da köp täze, innowasiýa, özboluşly we döredijilik modasy, egin-eşik we geýim dizaýn eserlerini açmak üçin hökman görmeli.

Günüň dizaýny

Ajaýyp dizaýn. Gowy dizaýn. Iň oňat dizaýn.

Gowy dizaýnlar jemgyýet üçin gymmatlyk döredýär. Her gün dizaýnda ajaýyplygy görkezýän ýörite dizaýn taslamasyny hödürleýäris. Bu gün, oňyn üýtgeşiklik berýän baýrakly dizaýny görkezmekden hoşal. Her gün has ajaýyp we ylham beriji dizaýnlary görkezeris. Dünýädäki iň uly dizaýnerleriň täze gowy dizaýn önümlerinden we taslamalaryndan lezzet almak üçin her gün bize baryp görüň.