Dizaýn magazineurnaly
Dizaýn magazineurnaly
Paýlaşmak Üçin Elektrik Skuter

For Two

Paýlaşmak Üçin Elektrik Skuter Syýahatçylar we syýahatçylyk bilen meşhur şäherleriň ýaşaýjylary üçin hereketlendiriji enjam. Kärende awtoulaglary ýaly adaty transport usuly sebäpli dörän daşky gurşaw meselelerini we dyknyşyklary çözüň we ekologiýa taýdan arassa hereket tejribesini üpjün ediň. Bu modeliň güýji diňe bir elektrik ulagy bolmak bilen çäklenmän, eýsem zibil taşlamak nukdaýnazaryndan adaty litiý-ion batareýasyna garanyňda has ygtybarly we ekologiýa taýdan arassa energiýa batareýasynyň ulanylmagydyr.

Taslamanyň ady : For Two, Dizaýnerleriň ady : Seungkwan Kim, Müşderiniň ady : T&T GOOD TERMS Co,. Ltd..

For Two Paýlaşmak Üçin Elektrik Skuter

Bu oňat dizaýn, gaplama dizaýn bäsleşiginde dizaýn baýragynyň ýeňijisidir. Beýleki köp täze, innowasiýa, özboluşly we döredijilik gaplama dizaýn eserlerini açmak üçin baýrakly dizaýnerleriň dizaýn portfelini hökman görmeli.

Günüň dizaýny

Ajaýyp dizaýn. Gowy dizaýn. Iň oňat dizaýn.

Gowy dizaýnlar jemgyýet üçin gymmatlyk döredýär. Her gün dizaýnda ajaýyplygy görkezýän ýörite dizaýn taslamasyny hödürleýäris. Bu gün, oňyn üýtgeşiklik berýän baýrakly dizaýny görkezmekden hoşal. Her gün has ajaýyp we ylham beriji dizaýnlary görkezeris. Dünýädäki iň uly dizaýnerleriň täze gowy dizaýn önümlerinden we taslamalaryndan lezzet almak üçin her gün bize baryp görüň.