Dizaýn magazineurnaly
Dizaýn magazineurnaly
Broşka

The Sunshine

Broşka Bu şaý-sepleriň aýratynlygy, bu ýerde göze görünmeýän (howa) çarçuwada goýlan uly daş çylşyrymly şekiliň ulanylmagydyr. Şaý-sepleriň dizaýny görnüşi diňe gurnama tehnologiýasyny gizleýän daşlary açýar. Daşyň özi göwher bilen sepilen iki sany göze ilmeýän gural we inçe plastinka bilen saklanýar. Bu tabak ähli goldaýan gurluş broşkalarynyň esasyny düzýär. Ol ikinji daşy saklaýar. Compositionhli kompozisiýa esasy üweýji daşdan soň mümkin boldy.

Halka

Pollen

Halka Her bir eser tebigatyň bir bölegini düşündirmekdir. Tebigat gymmat bahaly daşlara durmuş bermek, dokuma çyralary we kölegeler bilen oýnamak üçin bahana bolýar. Maksat, gymmat bahaly daşlary tebigat duýgurlygy we duýgurlygy bilen bezär ýaly düşündirilen şekiller bilen üpjün etmekdir. Pieceshli bölekler şaý-sepleriň dokumalaryny we aýratynlyklaryny ösdürmek üçin elde taýýarlanýar. Stil ösümlikleriň ýaşaýyş maddasyna ýetmek üçin arassa. Netijede, tebigata çuňňur baglanyşykly özboluşly we wagtlaýyn bir eser berýär.

Uýgunlaşdyrylan Şaý-Sepler

Gravity

Uýgunlaşdyrylan Şaý-Sepler 21-nji asyrda häzirki zaman tehnologiýalarynyň, täze materiallaryň ýa-da aşa täze görnüşleriň ulanylmagy köplenç täzelikler etmeli bolýar, Gravity munuň tersini subut edýär. Agyrlyk güýji diňe ýüplügi, gaty köne usuly we agyrlyk güýjüni, tükeniksiz çeşmäni ulanyp uýgunlaşdyrylan şaý-sepleriň ýygyndysydyr. Theygyndy dürli dizaýnly köp sanly kümüş ýa-da altyn elementlerden durýar. Olaryň her biri göwher ýa-da daş ýüpler we maýatnikler bilen baglanyşykly bolup biler. Theygyndy dürli gymmat bahaly daşlaryň çäksizligine öwrülýär.

Aýal Eşiklerini Ýygnamak

The Hostess

Aýal Eşiklerini Ýygnamak Darýa ililiýaýewanyň aspiranturasy aýallyk we erkeklik, güýç we näziklik hakda. Collectionygyndynyň ylhamy rus edebiýatyndaky köne ertekiden gelýär. Mis dagynyň stýuardessasy, köne rus ertekisinden magdançylaryň jadyly howandary. Bu ýygyndyda magdançylaryň eşiklerinden ylham alýan göni çyzyklaryň ajaýyp nikasyny we rus milli eşikleriniň ajaýyp göwrümlerini görüp bilersiňiz. Toparyň agzalary: Daria ililiýaewa (dizaýner), Anastasiýa Jiliaewa (dizaýneriň kömekçisi), aterekaterina Anzylowa (suratçy)

Sumka, Agşam Sumkasy

Tango Pouch

Sumka, Agşam Sumkasy Tango halta, hakykatdanam innowasiýa dizaýny bilen ajaýyp sumka. Eliňi boşatmaga mümkinçilik berýän bilek tutawajy tarapyndan geýilýän geýilýän sungat eseri. Içinde ýeterlik ýer bar we bukulýan magnit ýapylyşy garaşylmadyk aňsat we giň açyş berýär. Torba tutawajyň ajaýyp ýakymly täsir etmegi we ýumşak gaplanan göle deri derisinden ýasalyp, syrçaly deri diýlip atlandyrylýan has köp gurlan esasy beden bilen bilkastlaýyn tapawutlanýar.

Öwrüp Boljak Palto

Eco Furs

Öwrüp Boljak Palto 7-den 1 bolup bilýän palto, özboluşly, ekologiki we işleýän gündelik şkafy saýlaýan işli zenanlardan ylham alýar. Onda köne, ýöne täzeden moda, elde tikilen Skandinawiýa Rya Rug dokma önümçiligi häzirki zaman görnüşinde gaýtadan düşündirilýär, netijede öndürijilik taýdan sütük ýaly ýüň eşikler ýerleşdirilýär. Tapawut jikme-jik we haýwan we daşky gurşaw dostlugy. “Eco Furs” köp ýyllaryň dowamynda Europeanewropanyň gyş howa şertlerinde synag edildi, bu paltanyň we beýleki soňky bölekleriň hilini kämilleşdirmäge kömek etdi.