Dizaýn magazineurnaly
Dizaýn magazineurnaly
Halka

Ohgi

Halka Ohgi halkasynyň dizaýneri Mimaýa Deýl bu ýüzük bilen simwoliki habar berdi. Halkanyň ylhamy, ýapon bukulýan janköýerleriniň we ýapon medeniýetinde nä derejede söýülýändikleriniň oňyn manylaryndan gelip çykdy. Ol material üçin 18K Sary altyn we sapfir ulanýar we kaşaň aura çykarýarlar. Mundan başga-da, bukulýan janköýer özboluşly gözellik berýän burçda halkanyň üstünde oturýar. Onuň dizaýny, Gündogar bilen Günbataryň arasyndaky bitewilikdir.

Halka

Gabo

Halka Gabo halkasy, adamlary ululykda ýitirilen durmuşyň oýnaýan tarapyna täzeden göz aýlamaga höweslendirmek üçin döredildi. Dizaýner, oglunyň reňkli jadyly kub bilen oýnandygyny synlamak ýatlamalaryndan ruhlandy. Ulanyjy iki sany garaşsyz moduly aýlap, halka bilen oýnap biler. Şeýle etmek bilen, daşlaryň reňk toplumlary ýa-da modullaryň ýagdaýy gabat gelip ýa-da gabat gelmez. Ulanyjy oýnaýan tarapdan başga-da, her gün başga ýüzük geýmegi saýlap alýar.

Halka

Dancing Pearls

Halka Deňziň joşýan tolkunlarynyň arasynda tans edýän merjenler, ummandan we merjenlerden ylhamyň netijesidir we 3D model halkasydyr. Bu halka, merjenleriň ummanyň tolkunlarynyň arasynda hereketini amala aşyrmak üçin ýörite gurluşly altyn we reňkli merjenleriň utgaşmasy bilen bezelendir. Turbanyň diametri, modeli öndürip bilmek üçin dizaýny ýeterlik derejede gowy edip saýlandy.

Şaý-Sepleri Ýygnamak Şaý

Biroi

Şaý-Sepleri Ýygnamak Şaý Biroi, özüni oda taşlaýan we öz külünden täzeden dörän asmanyň meşhur feniksinden ylham alýan 3D çap edilen şaý-sepler seriýasy. Gurluşy emele getirýän dinamiki çyzyklar we üstünde ýaýran Woronoi nagşy, ýanýan alawdan janlanýan we asmana uçýan feniksi alamatlandyrýar. Nusga, gurluşa dinamika duýgusyny berýän ýeriň üstünden akmak üçin ululygyny üýtgedýär. Heýkeltaraşlygyň özünde barlygyny görkezýän dizaýn, geýenlere özboluşlylygyny çekip, öňe ädim ätmäge batyrlyk berýär.

Äýnek

Camaro | advanced collection

Äýnek „Öňdebaryjy kolleksiýa | agaç “has uly äýnek bilen häsiýetlendirilýär we dizaýny aýdylýan üç ölçegli kompozisiýa bilen tapawutlanýar. Täze agaç kombinasiýalary we el bilen iň oňat çägelenmek, her ROLF ösen äýnek çarçuwasynyň ajaýyp ussatlykdygyny aňladýar.

Gulakhalkalar We Halka

Vivit Collection

Gulakhalkalar We Halka Tebigatda tapylan görnüşlerden ylham alyp, “Vivit Collection” uzaldylan şekiller we aýlaw çyzyklary bilen gyzykly we gyzykly düşünje döredýär. Vivit bölekleri, daşky ýüzlerine gara rody örtülen 18k sary altyn listlerden ybarat. Leafaprak görnüşli gulakhalkalar gulak gulaklaryny gurşap alýar, şonuň üçin tebigy hereketler gara bilen altynyň arasynda gyzykly tans döredýär - aşagyndaky sary altyny gizleýär we açýar. Bu ýygyndynyň görnüşleriniň ýalňyşlygy we ergonomiki häsiýetleri ýagtylygyň, kölegeleriň, ýalpyldawuklygyň we şöhlelenmeleriň özüne çekiji oýnuny görkezýär.