Dizaýn magazineurnaly
Dizaýn magazineurnaly
Aýal Eşiklerini Ýygnamak

Utopia

Aýal Eşiklerini Ýygnamak Bu ýygyndyda Yina Hwang, esasan, ýerasty aýdym-saz medeniýeti bilen simmetrik we assimetrik şekillerden ylham aldy. Ol bu kolleksiýany başdan geçiren pursatlaryna esaslanyp, başdan geçiren wakalaryny beýan etmek üçin işleýän, ýöne abstrakt eşikler we esbaplar ýygyndysyny döretdi. Taslamadaky her bir çap we mata özboluşly bolup, esasan matalaryň düýbi üçin PU deri, Satin, Power Mash we Spandex ulandy.

Monjuklar We Gulakhalkalar

Ocean Waves

Monjuklar We Gulakhalkalar Okean tolkunlarynyň monjugy häzirki zaman şaý-sepleriniň ajaýyp bölegi. Dizaýnyň esasy ylhamy okeandyr. Bu giňlik, janlylyk we arassalyk monjukda görkezilen esasy elementlerdir. Dizaýner, ummanyň tolkunlaryny çaýkamak görnüşini görkezmek üçin gök we ak deňagramlylygy ulandy. 18K ak altyndan elde ýasalan we göwher we gök ýakut bilen bezelendir. Monjuk gaty uly, ýöne näzik. Egin-eşikleriň ähli görnüşlerine gabat gelmek üçin döredilen, ýöne bir-biriniň üstünden düşmejek boýun bilen jübütlenmäge has laýykdyr.

Çap Edilen Dokma

The Withering Flower

Çap Edilen Dokma Guran gül, gül keşbiniň güýjüniň baýramçylygydyr. Gül, hytaý edebiýatynda şahsyýet hökmünde ýazylan meşhur mowzuk. Gülleýän gülüň meşhurlygyndan tapawutlylykda, çüýrän gülüň şekilleri köplenç jyns we gadaganlyk bilen baglanyşyklydyr. Collectionygyndy, jemgyýetiň beýik we ýigrenji zatlara bolan garaýşyny emele getirýän görnüşlere seredýär. 100 sm-den 200 sm uzynlykdaky týul köýnekleri, aç-açan matalarda ýüpek ekranly çap edilen dokma usuly, yzlary aç-açan we meshde uzaltmaga mümkinçilik berýär, bu bolsa howada yzlaryň görünmegini döredýär.

Halka

Arch

Halka Dizaýner, arka gurluşlarynyň we älemgoşaryň görnüşinden ylham alýar. Iki sany motif - arka görnüşi we damja görnüşi, bir 3 ölçegli görnüşi döretmek üçin birleşdirilýär. Minimal setirleri we formalary birleşdirip, ýönekeý we umumy hereketleri ulanmak bilen, energiýa we ritmiň akmagy üçin giňişlik berip, batyrgaý we oýnawaç edilen ýönekeý we owadan halka bolýar. Dürli burçlardan halkanyň görnüşi üýtgeýär - damja görnüşi öň burçdan, arka görnüşi gapdal burçdan we haç ýokarky burçdan seredilýär. Bu geýýän adam üçin höwes döredýär.

Halka

Touch

Halka Simpleönekeý bir hereket bilen, degmek hereketi baý duýgulary berýär. “Touch” halkasy arkaly dizaýner bu ýyly we şekilsiz duýgyny sowuk we gaty metal bilen ýetirmegi maksat edinýär. 2 egrini birleşdirip, 2 adamyň el tutmagyny teklip edýän halka emele getirýär. Ringagdaýy barmakda aýlananda we dürli tarapdan seredilende halka tarapyny üýtgedýär. Birikdirilen bölekler barmaklaryňyzyň arasynda ýerleşende, halka sary ýa-da ak görünýär. Birikdirilen bölekler barmakda ýerleşdirilende, sary we ak reňkden bilelikde lezzet alyp bilersiňiz.

Gurluş Halkasy

Spatial

Gurluş Halkasy Dizaýn, demir çarçuwanyň gurluşyny öz içine alýar, onda druzy şeýle bir saklanýar welin, daşa-da, demir çarçuwanyň gurluşyna-da üns berilýär. Gurluşy gaty açyk we daşyň dizaýnyň ýyldyzydygyna göz ýetirýär. Gurluşyň tertipsiz görnüşi we gurluşy bilelikde saklaýan demir toplar dizaýna birneme ýumşaklyk getirýär. Ol batyrgaý, edepli we geýip bolýar.