Dizaýn magazineurnaly
Dizaýn magazineurnaly
Günortanlyk Guty

The Portable

Günortanlyk Guty Naharhana pudagy gülläp ösýär we alyp barmak häzirki zaman adamlary üçin zerurlyga öwrüldi. Şol bir wagtyň özünde-de köp zibil öndürildi. Iýmit saklamak üçin ulanylýan nahar gutularynyň köpüsini gaýtadan ulanyp bolýar, ýöne nahar gutularyny gaplamak üçin ulanylýan plastik paketler hakykatdanam gaýtadan ulanylmaýar. Plastiki haltalaryň ulanylyşyny azaltmak üçin nahar gutusynyň we plastmassanyň funksiýalary täze günortan gutularyny dizaýn etmek üçin birleşdirilýär. Balak gutusy öz bölegini götermek aňsat bolan tutawa öwürýär we birnäçe nahar gutusyny birleşdirip, nahar gutularyny gaplamak üçin plastik paketleriň ulanylyşyny ep-esli azaldýar.

Sakgal

Alpha Series

Sakgal “Alfa” seriýasy, ýüzüň ideginiň esasy meselelerini çözüp bilýän ykjam, ýarym profesional gyrkymdyr. Şeýle hem owadan estetika bilen utgaşdyrylan innowasiýa çemeleşmesi bilen arassaçylyk çözgütlerini hödürleýän önüm. Plönekeýlik, minimalizm we işleýiş, ulanyjylaryň aňsat gatnaşygy bilen utgaşyp, taslamanyň esaslaryny döredýär. Ulanyjynyň şatlygy esasy zat. Maslahatlary gyrkyjydan aňsatlyk bilen alyp, ammar bölümine ýerleşdirip bolýar. Gämi saklaýjyny zarýadlamak we ammar bölüminde UV Light bilen goldanýan maslahatlary arassalamak üçin niýetlenendir.

Köp Funksiýaly Göçme Enjam

Along with

Köp Funksiýaly Göçme Enjam Taslama, esasan iki bölege bölünýän açyk mähelle üçin göçme durmuş tejribesini üpjün edýär: esasy beden we üýtgedilip bilinjek modullar. Esasy bedenine zarýad bermek, diş çotgasy we saç syrmak funksiýalary girýär. Önüm üçin ylham, syýahat etmegi halaýan we goş-golamlaryny gysyp ýa-da ýitiren adamlardan geldi, şonuň üçin göçme, köpugurly paket önümiň ýerleşýän ýerine öwrüldi. Indi köp adam syýahat etmegi halaýar, şonuň üçin göçme önümler saýlamaga öwrülýär. Bu önüm bazaryň islegine laýyk gelýär.

Pişik Düşegi

Catzz

Pişik Düşegi “Catzz” pişik düşegi dizaýn edilende, ylham pişikleriň we eýeleriň isleglerinden alyndy we funksiýany, ýönekeýligi we gözelligi birleşdirmeli. Pişikleri synlaýarka, özboluşly geometrik aýratynlyklary arassa we tanalýan görnüşe ylham berdi. Käbir häsiýetli gylyk-häsiýet nagyşlary (mysal üçin gulagyň hereketi) pişigiň ulanyjy tejribesine girizildi. Şeýle hem, eýelerini göz öňünde tutup, maksat özleşdirip we buýsanç bilen görkezip biljek mebel böleklerini döretmekdi. Mundan başga-da, aňsat tehniki hyzmaty üpjün etmek möhümdi. Bularyň hemmesi ýumşak, geometrik dizaýn we modully gurluş mümkinçilik berýär.

Kaşaň Mebel

Pet Home Collection

Kaşaň Mebel Öý haýwanlary ýygyndysy, öý şertlerinde dört aýakly dostlaryň özüni alyp barşyna ünsli syn edilenden soň döredilen öý haýwanlary mebelidir. Dizaýn düşünjesi ergonomika we gözellikdir, bu ýerde abadançylyk haýwanyň öý şertlerinde öz giňişliginde tapýan deňagramlylygyny aňladýar we dizaýn öý haýwanlarynyň ýanynda ýaşamak medeniýeti hökmünde göz öňünde tutulýar. Materiallary seresaplylyk bilen saýlamak, her mebel bölekleriniň şekillerini we aýratynlyklaryny nygtaýar. Gözelligiň we işlemegiň özbaşdaklygyna eýe bolan bu zatlar, öý haýwanlarynyň instinktlerini we öý gurşawynyň estetiki zerurlyklaryny kanagatlandyrýar.

Öý Haýwanlaryny Daşaýjy

Pawspal

Öý Haýwanlaryny Daşaýjy “Pawspal Pet” göterijisi energiýany tygşytlar we öý haýwanlarynyň eýesine çalt eltmäge kömek eder. Dizaýn düşünjesi üçin, ajaýyp öý haýwanlaryny islän ýerine alyp bilýän “Space Shuttle” -den ruhlanan “Pawspal” haýwan daşaýjy. Moreene-de bir öý haýwanlary bar bolsa, göterijileri çekmek üçin ýokarsynda başga birini we aşaky tigirleri ýerleşdirip bilerler. Mundan başga-da, “Pawspal” öý haýwanlary üçin amatly we USB C bilen zarýad bermek üçin içerki howa çalşygy fanaty bilen dizaýn etdi.