Dizaýn magazineurnaly
Dizaýn magazineurnaly
Içgi

Firefly

Içgi Bu dizaýn, Çia bilen täze kokteýl, esasy ideýa birnäçe tagam fazasy bolan kokteýl dizaýn etmekdi. Bu dizaýn, partiýalara we klublara laýyk gelýän gara çyranyň aşagynda görünýän dürli reňkler bilen hem üpjün edilýär. “Chia” islendik tagamy we reňki siňdirip we saklap biler, şonuň üçin “Firefly” bilen kokteýl ýasasa, ädimme-ädim dürli tagamlary başdan geçirip biler. Bu önümiň iýmitleniş gymmaty beýleki kokteýller bilen deňeşdirilende has ýokarydyr we bularyň hemmesi Çia-nyň ýokumlylygy we pes kaloriýa sebäpli bolýar . Bu dizaýn içgileriň we kokteýlleriň taryhynda täze bir bölüm.

Kapsula

Wildcook

Kapsula “Wild Cook” kapsulasy, dürli tebigy maddalary bolan kapsuladyr we iýmit çilim çekmek we dürli tagamlar we yslar döretmek üçin niýetlenendir. Adamlaryň köpüsi iýmitiň çilim çekmeginiň ýeke-täk usulynyň dürli agaçlary ýakmakdygyna ynanýarlar, ýöne hakykat, iýmitiňizi köp materiallar bilen çilim çekip bilersiňiz we täze tagam we ys döredip bilersiňiz. Dizaýnerler dünýädäki tagam tapawudyna düşündiler we şonuň üçin dürli sebitlerde ulanylyş meselesine gezek gelende bu dizaýn düýbünden çeýe. Bu kapsulalar garyşyk we ýekeje maddada bolýar.

Egriji Demir

Nano Airy

Egriji Demir Nano howaly egriji demir innowasion negatiw ion tehnologiýasyny ulanýar. Uzak wagtlap tekiz gurluşy, ýumşak ýalpyldawuk egrini saklaýar. Egriji turba nano-keramiki örtükden geçdi, özüni gaty rahat duýýar. Negativearamaz ionlaryň ýyly howasy bilen saçlary näzik we çalt egrelýär. Howasyz egriji ütükler bilen deňeşdirilende, has ýumşak saç hilini tamamlap bilersiňiz. Önümiň esasy reňki ýumşak, ýyly we arassa mat ak, aksentiň reňki gülgüne altyn.

Saç Düzediji

Nano Airy

Saç Düzediji Nano howaly düzediji demir, nano-keramiki örtük materiallaryny innowasiýa negatiw demir tehnologiýasy bilen birleşdirýär, bu saçlary ýuwaş we ýumşak görnüşde göni şekillendirýär. Kepkanyň we göwresiň ýokarsyndaky magnit datçiginiň kömegi bilen, gapak ýapylanda enjam awtomatiki usulda öçýär, daş-töweregi götermek ygtybarly. USB zarýad berilýän simsiz dizaýny bolan ykjam korpus, sumkada saklamak we götermek aňsat, zenanlara owadan saç düzümini islendik wagt, islendik ýerde saklamaga kömek edýär. Ak we gülgüne reňk shemasy enjama zenan häsiýetini berýär.

Günortanlyk Guty

The Portable

Günortanlyk Guty Naharhana pudagy gülläp ösýär we alyp barmak häzirki zaman adamlary üçin zerurlyga öwrüldi. Şol bir wagtyň özünde-de köp zibil öndürildi. Iýmit saklamak üçin ulanylýan nahar gutularynyň köpüsini gaýtadan ulanyp bolýar, ýöne nahar gutularyny gaplamak üçin ulanylýan plastik paketler hakykatdanam gaýtadan ulanylmaýar. Plastiki haltalaryň ulanylyşyny azaltmak üçin nahar gutusynyň we plastmassanyň funksiýalary täze günortan gutularyny dizaýn etmek üçin birleşdirilýär. Balak gutusy öz bölegini götermek aňsat bolan tutawa öwürýär we birnäçe nahar gutusyny birleşdirip, nahar gutularyny gaplamak üçin plastik paketleriň ulanylyşyny ep-esli azaldýar.

Sakgal

Alpha Series

Sakgal “Alfa” seriýasy, ýüzüň ideginiň esasy meselelerini çözüp bilýän ykjam, ýarym profesional gyrkymdyr. Şeýle hem owadan estetika bilen utgaşdyrylan innowasiýa çemeleşmesi bilen arassaçylyk çözgütlerini hödürleýän önüm. Plönekeýlik, minimalizm we işleýiş, ulanyjylaryň aňsat gatnaşygy bilen utgaşyp, taslamanyň esaslaryny döredýär. Ulanyjynyň şatlygy esasy zat. Maslahatlary gyrkyjydan aňsatlyk bilen alyp, ammar bölümine ýerleşdirip bolýar. Gämi saklaýjyny zarýadlamak we ammar bölüminde UV Light bilen goldanýan maslahatlary arassalamak üçin niýetlenendir.