Dizaýn magazineurnaly
Dizaýn magazineurnaly
Kaşaň Mebel

Pet Home Collection

Kaşaň Mebel Öý haýwanlary ýygyndysy, öý şertlerinde dört aýakly dostlaryň özüni alyp barşyna ünsli syn edilenden soň döredilen öý haýwanlary mebelidir. Dizaýn düşünjesi ergonomika we gözellikdir, bu ýerde abadançylyk haýwanyň öý şertlerinde öz giňişliginde tapýan deňagramlylygyny aňladýar we dizaýn öý haýwanlarynyň ýanynda ýaşamak medeniýeti hökmünde göz öňünde tutulýar. Materiallary seresaplylyk bilen saýlamak, her mebel bölekleriniň şekillerini we aýratynlyklaryny nygtaýar. Gözelligiň we işlemegiň özbaşdaklygyna eýe bolan bu zatlar, öý haýwanlarynyň instinktlerini we öý gurşawynyň estetiki zerurlyklaryny kanagatlandyrýar.

Taslamanyň ady : Pet Home Collection, Dizaýnerleriň ady : Pierangelo Brandolisio, Müşderiniň ady : BRANDO.

Pet Home Collection Kaşaň Mebel

Bu ajaýyp dizaýn, binagärlik, gurluşyk we gurluş dizaýn bäsleşiginde bürünç dizaýn baýragynyň eýesi. Beýleki köp täze, innowasiýa, özboluşly we döredijilik arhitekturasy, gurluşyk we gurluş dizaýn eserlerini açmak üçin bürünç baýrakly dizaýnerleriň dizaýn portfelini hökman görmeli.

Günüň dizaýny

Ajaýyp dizaýn. Gowy dizaýn. Iň oňat dizaýn.

Gowy dizaýnlar jemgyýet üçin gymmatlyk döredýär. Her gün dizaýnda ajaýyplygy görkezýän ýörite dizaýn taslamasyny hödürleýäris. Bu gün, oňyn üýtgeşiklik berýän baýrakly dizaýny görkezmekden hoşal. Her gün has ajaýyp we ylham beriji dizaýnlary görkezeris. Dünýädäki iň uly dizaýnerleriň täze gowy dizaýn önümlerinden we taslamalaryndan lezzet almak üçin her gün bize baryp görüň.