Dizaýn magazineurnaly
Dizaýn magazineurnaly
Lampa

Pluto

Lampa Pluto ünsi stilde berk saklaýar. Ykjam, aerodinamiki silindr burçly üçburç bazanyň üstünde ýerleşdirilen owadan tutawaç bilen aýlanýar we ýumşak, ýöne gönükdirilen ýagtylygy takyklyk bilen ýerleşdirmegi aňsatlaşdyrýar. Onuň görnüşi teleskoplar bilen ylhamlandy, tersine, ýyldyzlaryň ýerine ýere ünsi jemlemäge çalyşýar. Mekgejöwen esasly plastmassadan peýdalanyp, 3d çap bilen ýasalan bu, diňe bir 3d printerleri senagat görnüşinde ulanmak bilen çäklenmän, ekologiýa taýdan arassa.

Gaplamak Gaplamanyň

Winetime Seafood

Gaplamak Gaplamanyň “Wintime Deňiz önümleri” seriýasy üçin gaplama dizaýny önümiň täzeligini we ygtybarlylygyny görkezmelidir, bäsdeşlerden gowy tapawutlandyrmaly, sazlaşykly we düşnükli bolmaly. Ulanylýan reňkler (gök, ak we mämişi) kontrast döredýär, möhüm elementleri nygtaýar we markanyň ýerleşişini görkezýär. Işlenip düzülen ýeke-täk düşünje seriýany beýleki öndürijilerden tapawutlandyrýar. Wizual maglumatlaryň strategiýasy seriýanyň önümleriniň dürlüligini kesgitlemäge mümkinçilik berdi we suratlaryň ýerine suratlaryň ulanylmagy gaplamany has gyzykly etdi.

Lampa

Mobius

Lampa Mobius halkasy Mobius lampalarynyň dizaýnyna ylham berýär. Bir çyra zolagynda iki taraplaýyn yşyklandyryş islegini kanagatlandyrjak ters we ters iki kölegeli ýüz (ýagny iki taraply ýüz) bolup biler. Specialörite we ýönekeý görnüşinde syrly matematiki gözellik bar. Şonuň üçin has ritmiki gözellik öý durmuşyna getiriler.

Monjuklar We Gulakhalkalar

Ocean Waves

Monjuklar We Gulakhalkalar Okean tolkunlarynyň monjugy häzirki zaman şaý-sepleriniň ajaýyp bölegi. Dizaýnyň esasy ylhamy okeandyr. Bu giňlik, janlylyk we arassalyk monjukda görkezilen esasy elementlerdir. Dizaýner, ummanyň tolkunlaryny çaýkamak görnüşini görkezmek üçin gök we ak deňagramlylygy ulandy. 18K ak altyndan elde ýasalan we göwher we gök ýakut bilen bezelendir. Monjuk gaty uly, ýöne näzik. Egin-eşikleriň ähli görnüşlerine gabat gelmek üçin döredilen, ýöne bir-biriniň üstünden düşmejek boýun bilen jübütlenmäge has laýykdyr.

Sergi

City Details

Sergi Gorag elementleri üçin dizaýn çözgütleriniň sergisi 2019-njy ýylyň 3-nji oktýabryndan 5-nji oktýabry aralygynda Moskwada geçirildi. 15 000 inedördül metr meýdanda çylşyrymly elementler, sport we oýun meýdançalary, yşyklandyryş çözgütleri we amatly şäher sungat desgalary barada ösen düşünjeler görkezildi. Sergi meýdançasyny guramak üçin täzeçillik çözgüdi ulanyldy, hatda hatar hatar sergi stendleriniň ýerine şäheriň işleýän miniatýura modeli guruldy: şäher meýdançasy, köçeler, köpçülik bagy.

Atrium

Sberbank Headquarters

Atrium Şweýsariýanyň binagärlik ofisi “Evolution Design” rus arhitektura studiýasy T + T arhitektorlary bilen bilelikde Moskwadaky Sberbankyň täze baş edarasynda giň köpugurly atrium dizaýn etdi. Gündiz suw basan atrium öýlerinde dürli iş ýerleri we kofe bar, asylan göwher şekilli mejlisler otagy içerki howlynyň merkezi boldy. Aýnanyň şöhlelenmesi, syrçaly içki fasad we ösümlikleriň ulanylmagy giňlik we üznüksizlik duýgusyny goşýar.

Günüň dizaýn rowaýaty

Rowaýata öwrülen dizaýnerler we baýrakly eserler.

Dizaýn rowaýatlary, gowy dizaýnlary bilen Dünýämizi has gowulaşdyrýan örän meşhur dizaýnerlerdir. Rowaýata öwrülen dizaýnerleri we olaryň innowasion önüm dizaýnlaryny, özboluşly sungat eserlerini, döredijilik arhitekturasyny, ajaýyp moda dizaýnlaryny we dizaýn strategiýalaryny öwreniň. Bütin dünýäde baýrakly dizaýnerleriň, suratkeşleriň, binagärleriň, täzelikçileriň we markalaryň özboluşly dizaýn eserlerinden lezzet alyň we öwreniň. Döredijilik dizaýnlaryndan ylham alyň.