Dizaýn magazineurnaly
Dizaýn magazineurnaly
Hytaý Restorany

Ben Ran

Hytaý Restorany Ben Ran, Malaýziýanyň Wangohh Eminent, Lýuks myhmanhanasynda ýerleşýän çeper taýdan sazlaşykly Hytaý restorany. Dizaýner, restoranyň hakyky tagamyny, medeniýetini we ruhuny döretmek üçin gündogar stiliniň içerki we gysga görnüşlerini ulanýar. Akyl aýdyňlygynyň nyşany, abadanlary terk etmek we asyl aňyňyza tebigy we ýönekeý dolanyp gelmek. Içeri tebigy we çylşyrymly. Gadymy düşünjäni ulanmak bilen restoranyň ady Ben Ran bilen sinhronlyk, asyl we tebigaty aňladýar. Restoran takmynan 4088 inedördül metr.

Koreý Saglyk Iýmitleri Üçin Gaplamak Gaplamanyň

Darin

Koreý Saglyk Iýmitleri Üçin Gaplamak Gaplamanyň Darin, döwrebap adamlary ýadawlyk jemgyýetindäki Koreýanyň adaty saglyk iýmit önümlerine göwünsizlikden azat etmek üçin döredildi, paketleri häzirki zaman adamlarynyň duýgularyna gowşurmakda ýönekeý, grafiki aýdyňlygy, adaty Koreýanyň saglyk iýmit dükanlary tarapyndan ulanylmadyk suratlardan tapawutlylykda . Designhli dizaýnlar, ýadaw 20-30-njy ýyllara janlylyk we saglyk bermek maksadyny göz öňüne getirip, gan aýlanyşynyň sebäplerinden ýasalýar.

Aýal Eşiklerini Ýygnamak

Utopia

Aýal Eşiklerini Ýygnamak Bu ýygyndyda Yina Hwang, esasan, ýerasty aýdym-saz medeniýeti bilen simmetrik we assimetrik şekillerden ylham aldy. Ol bu kolleksiýany başdan geçiren pursatlaryna esaslanyp, başdan geçiren wakalaryny beýan etmek üçin işleýän, ýöne abstrakt eşikler we esbaplar ýygyndysyny döretdi. Taslamadaky her bir çap we mata özboluşly bolup, esasan matalaryň düýbi üçin PU deri, Satin, Power Mash we Spandex ulandy.

Mebel Ýygnamak Mebeliň

Phan

Mebel Ýygnamak Mebeliň Phan kolleksiýasy, Taý konteýner medeniýeti bolan Phan konteýnerinden ylham alýar. Dizaýner, Phan konteýnerleriniň gurluşyny güýçlendirýän mebelleriň gurluşyny ulanýar. Döwrebap we ýönekeý edýän görnüşi we jikme-jiklikleri dizaýn ediň. Dizaýner, beýlekilerden tapawutly çylşyrymly we üýtgeşik jikme-jiklik döretmek üçin lazer bilen kesilen tehnologiýany we CNC agajy bilen eplenýän metal list enjamyny ulandy. Gurluşyň uzyn, güýçli, ýöne ýeňil bolmagy üçin üstü poroşok bilen örtülen ulgam bilen tamamlandy.

Maýyplar

Ancer Dynamic

Maýyplar Maýyp arabasynyň öňüni alýan ýatylýan ýer Ancer, diňe hereketleriniň suwuklygyna däl-de, hassanyň rahatlygyna, esasanam uzak wagtlap ulanýanlara ünsi jemleýär. Täzeçillik dizaýny, oturgyç ýassygynda gurlan dinamiki howa ýassygy we aýlanýan tutawaç bilen adaty maýyplar oturgyjyndan tapawutlandyrýar. Köp tagallalar bilen maýyplar oturgyjynyň dizaýny tamamlandy we ýatylýan ýerleriň öňüni almaga kömek etdi. Çözüw we dizaýn ýörelgeleri, hakyky ulanyjy tejribesine alyp barýan maýyplar ulanyjylaryndan toplanan netijelere esaslanýar.

3D Animasiýa

Alignment to Air

3D Animasiýa Döredijilik harp animasiýasy barada aýdylanda bolsa, Jin A. elipbiýinden başlady we düşünje ädimine gezek gelende, şol bir wagtyň özünde aktiw, ýöne şol bir wagtyň özünde guraýan pelsepesinde şöhlelenýän has güýçli keýpleri görmäge synanyşdy. Wayolda, bu taslamanyň ady bolan howa bilen deňleşmek ýaly pikirleri üçin düýpli durýan gapma-garşy sözleri tapdy. Şuny göz öňünde tutup, animasiýa birinji sözde has takyk we näzik pursatlary hödürleýär. Başga bir tarapdan, bu soňky harpy görkezmek üçin has çeýe we gowşak wibe bilen gutarýar.