Dizaýn magazineurnaly
Dizaýn magazineurnaly
Stadionyň Myhmansöýerligi

San Siro Stadium Sky Lounge

Stadionyň Myhmansöýerligi Täze “Sky” otaglarynyň taslamasy, “Milan” we “Internazionale”, Milan şäher häkimligi bilen bilelikde San Siro stadionyny hemmesini kabul etmäge ukyply köpugurly desgada öwürmek maksady bilen amala aşyrýan ägirt uly abatlaýyş maksatnamasynyň ilkinji ädimidir. “Milano” -nyň ýetip gelýän EXPO 2015-de ýüzbe-ýüz boljak möhüm wakalary. “Skybox” taslamasynyň şowly bolmagyndan soň, “Ragazzi & Partners” San Siro stadionynyň esasy stendiniň üstünde myhmansöýerlik meýdançalary barada täze düşünje döretmek pikirini amala aşyrdy.

Yşyklandyryş Gurluşy Yşyklandyryşyň

Tensegrity Space Frame

Yşyklandyryş Gurluşy Yşyklandyryşyň “Tensegrity” kosmos çarçuwasy çyrasy, diňe ýagtylyk çeşmesini we elektrik simini ulanyp, ýagtylyk enjamyny öndürmek üçin “RBFuller” -iň “Has az zat” ýörelgesinden peýdalanýar. Dartgynlylyk, diňe gurluş logikasy bilen kesgitlenen üznüksiz görünýän ýagtylyk meýdanyny öndürmek üçin gysyşda we dartgynlykda özara işleýän gurluş serişdesine öwrülýär. Onuň göwrümliligi we önümçilik tygşytlylygy tükeniksiz konfigurasiýa önümi bilen gürleşýär, onuň ýagty görnüşi biziň döwrümiziň paradigmasyny tassyklaýan ýönekeýlik bilen agyrlyk güýjüniň çekilmegine ajaýyp garşylyk görkezýär: Az ulanylanda has köp gazanmak.

Bilim Üçin Öwrüliýän Enjam

Pupil 108

Bilim Üçin Öwrüliýän Enjam Okuwçy 108: Bilim üçin iň amatly Windows 8 öwrüliýän enjam. Täze interfeýs we öwrenmekde düýbünden täze tejribe. 108-nji okuwçy, Bilimde has gowulaşmak üçin planşet we noutbuk dünýäsini birleşdirýär. Windows 8 okuwçylara duýgur ekran aýratynlygyndan we sansyz programmalardan doly peýdalanmaga mümkinçilik berýän täze okuw mümkinçiliklerini açýar. “Intel® Education Solutions” -yň bir bölegi, 108-nji okuwçy, dünýädäki synp otaglary üçin iň amatly we amatly çözgütdir.

Nahar Saçagy

Chromosome X

Nahar Saçagy Ok düzülişinde özara täsirleşýän sekiz adama oturgyç bermek üçin niýetlenen nahar stoly. Topokarky abstrakt X bolup, çuň çyzyk bilen tapawutlandyrylan iki dürli bölekden ýasalýar, şol bir abstrakt X esasy gurluşy bilen polda şöhlelenýär. Ak gurluş, aňsat ýygnamak we daşamak üçin üç dürli bölekden ýasalýar. Mundan başga-da, tertipsiz şekilli ýokarsyna has köp üns bermek bilen aşaky bölegini ýeňilleşdirmek üçin ýokarky we ak reňkli şkafyň tapawudy saýlandy, şeýlelik bilen ulanyjylaryň dürli gatnaşygy üçin yşarat etdi.

Optiki Gurnama

Opx2

Optiki Gurnama Opx2 tebigat bilen tehnologiýanyň arasyndaky simbiotik gatnaşygy öwrenýän optiki gurnama. Nagyşlar, gaýtalanmalar we ritmler tebigy emele gelişleri we hasaplaýyş amallarynyň amallaryny beýan edýän gatnaşyk. Gurluşlary öz içine alýan geometriýa, wagtlaýyn aç-açanlyk we / ýa-da dykyzlyk mekgejöwen meýdanynda sürmek hadysasyna meňzeýär ýa-da ikilik koduna seredilende tehnologiýada düşündirilýär. Opx2 çylşyrymly geometriýany döredýär we göwrümi we giňişligi duýmagy kynlaşdyrýar.

Bilim Üçin Aýrylýan Enjam

Unite 401

Bilim Üçin Aýrylýan Enjam 401-ni birleşdiriň: Bilim üçin ajaýyp jübüt. Toparyň işi barada gürleşeliň. Ajaýyp köpugurly 2-in-1 dizaýny bilen, “Unite 401” bilelikdäki okuw gurşawy üçin iň oňat talyp enjamydyr. Planşet bilen depderiň utgaşmasy, iň arzan bahadan mgseries ygtybarly dizaýny bilen güýçlendirilen Bilim üçin iň güýçli ykjam çözgüdi üpjün edýär.