Dizaýn magazineurnaly
Dizaýn magazineurnaly
Aralyk Kapot

Black Hole Hood

Aralyk Kapot “Black Hole” we “Worm Hole” tarapyndan ylhamlanan bu diapazon, önümi owadan we döwrebap görnüşe öwürýär, bularyň hemmesi duýgy duýgularyny döredýär we elýeterli edýär. Nahar bişirilende duýgy pursatlaryny we aňsat ulanylmagyny üpjün edýär. Bu ýeňil, gurmak aňsat, arassalamak aňsat we häzirki zaman iland aşhanalary üçin niýetlenendir.

Satuw Merkezi

HuiSheng Lanhai

Satuw Merkezi Sahna dizaýnynyň okean temasy bilen, wizual aragatnaşyk elementi hökmünde piksel kwadraty bilen kosmos ruhuny dowam etdiriň, oýundaky çagalara öwreniş we ösüş açyşyny öwrenmäge rugsat beriň, boş ýeriň ýerleşdirilmegi hezil edip bilimiň fantaziýa täsiri. Formadan, masştabdan, reňk desgasyndan, gurluşyndan psihologiki duýgy tejribesine çenli ähli elementler birleşdirilende we çaknyşanda giňişlik düşünjesi dowam edýär we baýlaşýar.

Gürleýji

Black Hole

Gürleýji “Black Hole” häzirki zaman akylly tehnologiýa esasynda işlenip düzüldi we “Bluetooth” göçme gürleýjidir. Dürli platforma bolan islendik jübi telefonyna birikdirilip bilner we daşarky göçme ammarlara birikmek üçin USB porty bar. Içine goýlan çyra stol çyrasy hökmünde ulanylyp bilner. Şeýle hem, “Gara deşik” -iň özüne çekiji görnüşi, içerki dizaýnda öý önümleriniň ulanylmagyny özüne çekýär.

Göçme Bluetooth Gürleýjisi

Black Box

Göçme Bluetooth Gürleýjisi Bu Bluetooth göçme gürleýjidir. Lighteňil we kiçi we emosional görnüşe eýe. Tolkunlaryň görnüşini ýönekeýleşdirip, “Black Box” gürleýjiniň görnüşini düzdüm. Stereo sesini diňlemek üçin çep we saga iki gürleýjisi bar. Şeýle hem bu iki gürleýjiniň tolkun formasynyň her bölegi. Biri polo positiveitel tolkun şekili, biri otrisatel tolkun görnüşi. ulanmak üçin bu enjam jübüti ykjam we kompýuter ýaly beýleki elektron enjamlaryna Bluetooth arkaly birikdirip we ses çalýar. Şeýle hem batareýany paýlaşmak bar. Iki gürleýjini jemläp, ulanylmaýan wagty stolda gara guty peýda bolýar.

Satuw Merkezi

Ad Jinli

Satuw Merkezi Bu taslama şäher meýdançasyndaky köne binalary täzeledi we täze funksional talaplary kanagatlandyrmak üçin binalara täze funksiýa berdi. Dizaýnerler, taslamanyň durmuşa geçirilişiniň bitewiligini üpjün etmek üçin, dört derejeli şäherdäki fasad gurluşyndan içerki bezeg dizaýnyna çenli adamlary döwrebap stili kabul etmäge alyp barmaga synanyşýarlar.

Göçme Gürleýji

Seda

Göçme Gürleýji “Seda” intellektual tehnologiýa bazasynyň işleýän enjamy. Merkezdäki ruçka eýesi kosmos gurnaýjysydyr. Şeýle hem, USB porty we Bluetooth birikmesi ýaly sanly aýratynlyklar ony öý meýdançasy bilen uýgunlaşdyrylan göçme pleýer we gürleýjä öwürýär. Daşarky bedene salynýan çyra çyzgysy stol çyrasy hökmünde işleýär. Şeýle hem, kaşaň görnüşiň özüne çekiji görnüşi, içerki önümleriň içerki dizaýnda ulanylmagy üçin özüne çekiji edýär. Şeýle hem, boşlugy has gowy ulanmak Sedanyň möhüm aýratynlyklaryndan biridir.

Günüň dizaýneri

Dünýäniň iň gowy dizaýnerleri, suratkeşleri we binagärleri.

Gowy dizaýn uly ykrar edilmelidir. Her gün özboluşly we innowasion dizaýnlary, ajaýyp binagärçiligi, ajaýyp modany we döredijilik grafikasyny döredýän ajaýyp dizaýnerleri görkezmekden hoşal. Bu gün size dünýäniň iň uly dizaýnerlerinden birini hödürleýäris. Bu gün baýrakly dizaýn portfelini gözden geçiriň we gündelik dizaýn ylhamyňyzy alyň.