Dizaýn magazineurnaly
Dizaýn magazineurnaly
Interaktiw Sungat Gurnamasy

Pulse Pavilion

Interaktiw Sungat Gurnamasy Pulse pawiliony, köp duýgur tejribede ýagtylygy, reňkleri, hereketi we sesi birleşdirýän interaktiw gurnama. Daşyndan ýönekeý gara guty bar, ýöne içeri girip, çyralaryň, täsirli sesiň we janly grafikanyň bilelikde döredýän illýuziýasyna çümýär. Reňkli sergi şahsyýeti, pawilýonyň içinden grafika we adaty dizaýn şriftini ulanyp, pawilionyň ruhunda döredilýär.

Täjirçilik Animasiýasy

Simplest Happiness

Täjirçilik Animasiýasy Hytaý zodiakynda 2019-njy ýyl doňuz ýylydyr, şonuň üçin Cen C dilimlenen doňuzy dizaýn etdi we bu hytaý dilinde "köp gyzgyn filmlerde" jeza. Bagtly keşpler kanalyň keşbine we kanalyň diňleýjilerine bermek isleýän bagtly duýgularyna laýyk gelýär. Wideo dört film elementiniň jemidir. Oýun edýän çagalar arassa bagty iň gowy görkezip bilerler we tomaşaçylaryň filme tomaşa etmek ýaly duýgularyny başdan geçirerler diýip umyt edýärler.

Wakalary Mahabatlandyrmak

Typographic Posters

Wakalary Mahabatlandyrmak Tipografiki afişalar 2013 we 2015-nji ýyllarda taýýarlanan afişalaryň ýygyndysydyr. Bu taslama özboluşly duýgurlyk tejribesini döredýän çyzyklary, nagyşlary we izometrik perspektiwany ulanmak arkaly tipografiýany synagdan geçirmegi öz içine alýar. Bu afişalaryň her biri, görnüşiň ýeke-täk ulanylyşy bilen aragatnaşyk saklamak üçin kynçylygy aňladýar. 1. Feliks Beltranyň 40 ýyllygyny bellemek üçin afişa. 2. Gestalt institutynyň 25 ýyllygyny bellemek üçin afişa. 3. Meksikada ýitirim bolan 43 okuwçynyň garşysyna nägilelik bildirmek üçin afişa. 4. Dizaýn konferensiýasy üçin afişa Passion & Design V. 5. Julian Karillonyň on üç sesi.

Geýip Bolýan Kaşaň Sungat

Animal Instinct

Geýip Bolýan Kaşaň Sungat NYC heýkeltaraş we sungat zergäri Kristofer Rossyň geýip bolýan kaşaň sungat kolleksiýasy “Haýwan instinkti”, hudo artistnigiň gadymy ajaýyp kümüşden, 24 karat altyn we Bohem aýnasyndan hudo .nik tarapyndan döredilen haýwanlardan ylhamlanan, çäkli neşir eserleridir. Sungat, şaý-sepler, haute kouture we kaşaň dizaýn arasyndaky araçäkleri bulaşdyrmak bilen, heýkeltaraş guşaklar haýwan sungaty düşünjesini bedene getirýän özboluşly, öjükdiriji jümleler üçin ýasaýar. Güýçlendirýän, gözüňi özüne çekiji we özboluşly jümle sözleri, heýkeltaraş görnüşindäki aýal haýwan instinktiniň gözlegidir.

Sanly Üýtgeşme

Tigi

Sanly Üýtgeşme Saç modasynyň iň ajaýyp taraplaryndan biri sanly ýerliklilige batyrgaý ädim ätmekçi. “Professional nokat com” we “Tigi Reňk Awtorlyk hukugy” diapazonlarynyň täzeden işlenmegi, hudo .nikler tarapyndan döredilen, häzirki zaman suratçylarynyň gatnaşmagy we sanly görnüşde görünmeýän dizaýn aňlatmalaryny birleşdirmek arkaly dolandyryldy. Tehnika bilen senetiň arasynda inçe, ýöne ýiti gapma-garşylyklar. Netijede, Tigi 0-dan 100-e çenli hakyky sanly üýtgeşmä ädimme-ädim sagdyn çemeleşmek arkaly ugrukdyrmak.

Habarlylyk We Mahabat Kampaniýasy

O3JECT

Habarlylyk We Mahabat Kampaniýasy Hususy giňişlik geljekde gymmatly çeşmä öwrüljekdigi sebäpli, bu otagy kesgitlemek we dizaýn etmek zerurlygy häzirki döwürde möhümdir. O3JECT, näbelli geljegi estetiki taýdan özüne çekiji ýatlatma hökmünde kran geçirmeýän giňişligi öndürmäge we mahabatlandyrmaga borçlanýar. Faradaý Keýj prinsipi bilen gurlan elde ýasalan, ýapyk we geçiriji kub, giňişleýin kampaniýa dizaýnynyň üsti bilen mahabatlandyrylan utopik ýaly görünýän otagyň şekillendirilmegini öz içine alýar.