Dizaýn magazineurnaly
Dizaýn magazineurnaly
Saç

Hairchitecture

Saç DÜZGÜNLIK, bir dellekçi - Gijo bilen arhitektorlar toparynyň - FAHR 021.3 birleşmesiniň netijesi. Guimaraes 2012-de Europeanewropanyň Medeniýet paýtagty tarapyndan höweslendirilip, iki döredijilik usulyýetini, Arhitektura we Saç stilini birleşdirmek pikiri teklip edilýär. Zalym arhitektura temasy bilen netije, arhitektura gurluşlary bilen mutlak arabaglanyşykda üýtgeýän saçlary aňladýan ajaýyp täze saç düzümi. Berlen netijeler, häzirki zaman düşündirişi bilen batyrgaý we eksperimental häsiýetdir. Adaty saç ýaly görünmek üçin toparlaýyn işlemek we ussatlyk möhümdi.

Senenama

NISSAN Calendar 2013

Senenama “Nissan” her ýyl “Beýlekilerden tapawutlylykda tolgundyryş” markasy belligi mowzugy boýunça bir senenama öndürýär. 2013-nji ýyl wersiýasy “SAORI KANDA” tans suratkeşi bilen hyzmatdaşlygyň netijesinde göz açýan we üýtgeşik pikirler we şekiller bilen dolduryldy. Senenamadaky ähli suratlar SAORI KANDA tans suratkeşiniň eserleridir. Ol Nissan ulagynyň beren ylhamyny studiýada ýerleşdirilen gorizont perdesine gönüden-göni çekilen suratlarynda özünde jemledi.

Broşýura

NISSAN CIMA

Broşýura Is Nissan iň häzirki zaman tehnologiýalaryny we paýhasyny, ajaýyp hilli içerki materiallary we ýapon senetçilik sungatyny (ýapon dilinde “MONOZUKURI”) birleşdirdi, deňsiz-taýsyz hilli kaşaň sedan - täze CIMA, Nissanyň ýeke-täk baýdagy.・ Bu kitapça diňe bir CIMA-nyň önüm aýratynlyklaryny görkezmek üçin däl-de, eýsem Nissan-yň ussatlygyna bolan ynamy we buýsanjyny tomaşaçylara ýetirmek üçin döredildi.

Sakgyçyň Paket Dizaýny

ZEUS

Sakgyçyň Paket Dizaýny Sakgyç çeýnemek üçin paket dizaýnlary. Bu dizaýn düşünjesi "duýgurlygy güýçlendirýär". Önümleriň nyşanlary ýigrimi ýaşlaryndaky erkeklerdir we şol innowasiýa dizaýnlary önümleri dessine dükanlarda almaga kömek edýär. Esasy wizuallar, her bir tagam bilen baglanyşykly tebigy hadysanyň ajaýyp dünýä görnüşini görkezýär. Jedelli we güýçlendiriji tagam üçin THUNDER SPARK, doňdurma we güýçli sowadyjy tagam üçin SNOW STORM, çygly, şireli we suwly many üçin RAIN SHOWER.

Fotohrom Örtük Gurluşy

Or2

Fotohrom Örtük Gurluşy Or2, gün şöhlesine täsir edýän ýeke-täk ýerüsti üçek gurluşy. Surfaceeriň köpburçly segmentleri ultramelewşe ýagtylyga täsir edip, gün şöhleleriniň ýagdaýyny we intensiwligini düzýär. Kölegede Or2-iň segmentleri aç-açan ak bolýar. Şeýle-de bolsa, gün şöhlesi düşende reňkli bolýar, aşaky giňişligi dürli ýagtylyk bilen doldurýar. Günüň dowamynda Or2 aşaky boşlugy passiw dolandyrýan kölegeli enjam bolýar. Gije Or2, gündizine integrirlenen fotoelektrik öýjükleri tarapyndan ýygnan ýagtylygy ýaýradýan ullakan çilime öwrülýär.

Gazylan Çakyr Belligi We

Il Mosnel QdE 2012

Gazylan Çakyr Belligi We Iseo kölüniň Françiakortanyň kenaryna sepilişi ýaly, köpürjikli çakyr stakanyň gyralaryny çyglaýar. Bu düşünje, kölüň şekiliniň grafiki taýdan gaýtadan işlenmegi bolup, ätiýaçlyk çüýşäniň hrustal aýna guýulmagynyň ähli güýjüni görkezýär. Grafikasy we reňkleri bilen deňagramlaşdyrylan owadan we janly bellik, täze duýgular bermek üçin aç-açan polipropilen we düýbünden gyzgyn folga altyn çap etmek bilen batyrgaý çözgütdir. Şerabyň dökülmegi, grafikanyň paketiň daşyny gurşap alýan gutyda çyzylýar: iki sany “slive et tiroir” elementinden düzülen ýönekeý we täsirli.