Dizaýn magazineurnaly
Dizaýn magazineurnaly
Kompaniýanyň Täzeden Markasy

Astra Make-up

Kompaniýanyň Täzeden Markasy Markanyň güýji diňe bir onuň ukybynda we görüşinde däl, eýsem aragatnaşykda-da bolýar. Güýçli önüm suratlary bilen doldurylan katalogy ulanmak aňsat; Onlaýn hyzmatlary we marka önümlerine syn berýän sarp edijä gönükdirilen we özüne çekiji web sahypasy. Şeýle hem, moda surata düşüriş stili we sosial mediýada täze aragatnaşyk liniýasy bilen marka duýgusyny görkezmekde wizual dili ösdürdik, kompaniýa bilen sarp edijiniň arasynda gepleşik gurduk.

Tipografi Grafiki

Monk Font

Tipografi Grafiki Monah, gumanistik sans serifleriniň açyklygy we ygtybarlylygy bilen kwadrat sans serifiniň has tertipleşdirilen häsiýetiniň arasynda deňagramlylyk gözleýär. Ilkibaşda latyn görnüşi hökmünde düzülen hem bolsa, arap dilini goşmak üçin has giň gepleşik gerekdigi barada ir karar berildi. Latyn we Arap dilleri hem birmeňzeş esas we umumy geometriýa ideýasyny düzýär. Paralel dizaýn prosesiniň güýji iki dile deňagramly sazlaşyk we mähirli bolmaga mümkinçilik berýär. Arap we latyn dilleriniň ikisinde-de umumy hasaplaýjylar, baldak galyňlygy we egri görnüşleri bar.

Gaplamak Gaplamanyň

Winetime Seafood

Gaplamak Gaplamanyň “Wintime Deňiz önümleri” seriýasy üçin gaplama dizaýny önümiň täzeligini we ygtybarlylygyny görkezmelidir, bäsdeşlerden gowy tapawutlandyrmaly, sazlaşykly we düşnükli bolmaly. Ulanylýan reňkler (gök, ak we mämişi) kontrast döredýär, möhüm elementleri nygtaýar we markanyň ýerleşişini görkezýär. Işlenip düzülen ýeke-täk düşünje seriýany beýleki öndürijilerden tapawutlandyrýar. Wizual maglumatlaryň strategiýasy seriýanyň önümleriniň dürlüligini kesgitlemäge mümkinçilik berdi we suratlaryň ýerine suratlaryň ulanylmagy gaplamany has gyzykly etdi.

Gaplama Dizaýny Gaplamanyň

Milk Baobab Baby Skin Care

Gaplama Dizaýny Gaplamanyň Esasy düzümi bolan süýtden ylham alýar. Süýt paketiniň görnüşiniň özboluşly konteýner dizaýny önümiň aýratynlyklaryny görkezýär we hatda ilkinji gezek sarp edijiler üçinem tanyş bolmak üçin döredildi. Mundan başga-da, polietilen (PE) we rezin (EVA) -dan ýasalan material we pastel reňkiň ýumşak aýratynlyklary deriniň gowşak çagalary üçin ýumşak önümdigini bellemek üçin ulanylýar. Tegelek şekil, enäniň we çaganyň howpsuzlygy üçin burça ulanylýar.

Mahabat Kampaniýasy Mahabatyň

Feira do Alvarinho

Mahabat Kampaniýasy Mahabatyň Feira do Alvarinho, Portugaliýanyň Monkao şäherinde her ýyl geçirilýän çakyr oturylyşygydyr. Wakany habarlaşmak üçin gadymy we toslama bir şalyk döredildi. Öz ady we siwilizasiýasy bilen Monkao Alvarino şerabynyň beshigi hökmünde tanalýandygy üçin Alvarino Patyşalygy Monkonyň hakyky taryhynda, ýerlerinde, ajaýyp adamlarynda we rowaýatlarynda ylham aldy. Bu taslamanyň iň uly kynçylygy, territoriýanyň hakyky hekaýasyny keşp dizaýnyna geçirmekdi.

Wizual Şahsyýet Dizaýny

ODTU Sanat 20

Wizual Şahsyýet Dizaýny Eastakyn Gündogar Tehniki Uniwersiteti tarapyndan her ýyl geçirilýän sungat festiwaly bolan ODTU Sanatyň 20-nji ýyly üçin, festiwalyň 20 ýyllygyny görkezmek üçin wizual dil döretmek isledi. Talap edilişi ýaly, festiwalyň 20-nji ýyly, açyljak ýapyk sungat eseri ýaly ýakynlaşmak bilen nygtaldy. 2 we 0 sanlary emele getirýän şol bir reňkli gatlaklaryň kölegeleri 3D illýuziýa döretdi. Bu illýuziýa rahatlyk duýgusyny berýär we sanlar fonda erän ýaly. Açyk reňk saýlamasy, tolkunly 20-iň rahatlygy bilen inçe kontrast döredýär.