Dizaýn magazineurnaly
Dizaýn magazineurnaly
Fotosurat

The Japanese Forest

Fotosurat Forestapon tokaýy ýapon dini nukdaýnazaryndan seredilýär. Japaneseaponiýanyň gadymy dinlerinden biri Animizmdir. Animizm, adam däl jandarlaryň, henizem ýaşaýşyň (minerallar, artefaktlar we ş.m.) we göze görünmeýän zatlaryň hem niýetiniň bardygyna ynanýar. Fotosurat şuňa meňzeýär. Masaru Eguchi mowzukda duýgy döredýän bir zady surata düşürýär. Agaçlar, otlar we minerallar durmuş islegini duýýarlar. Hatda tebigatda uzak wagtlap galan bentler ýaly artefaktlaram erkini duýýarlar. Edilmedik tebigaty görşüňiz ýaly, gelejek häzirki keşbi görer.

Kosmetika Ýygyndysy

Woman Flower

Kosmetika Ýygyndysy Bu ýygyndy orta asyr Europeanewropaly aýal-gyzlaryň çişirilen geýim stillerinden we guşuň göz görnüşlerinden ylham alýar. Dizaýner, ikisiniň görnüşini çykardy we döredijilik prototipleri hökmünde ulandy we önüm dizaýny bilen birleşdirilip, baý we dinamiki görnüşi görkezip, özboluşly şekil we moda manysyny döretdi.

Kitap Dizaýny

Josef Koudelka Gypsies

Kitap Dizaýny Dünýä belli suratçy Iosif Kudelka surat sergilerini dünýäniň köp ýurtlarynda geçirdi. Uzak garaşandan soň, Koreýada gypjak temaly Kudelka sergisi geçirildi we surat kitaby ýasaldy. Koreýada geçirilen ilkinji sergi bolansoň, awtordan Koreýany duýmagy üçin kitap ýasamak islegi bardy. Hangeul we Hanok, Koreýany aňladýan koreý harplary we arhitekturasydyr. Tekst aňy aňladýar we arhitektura görnüşi aňladýar. Bu iki elementden ylham alyp, Koreýanyň aýratynlyklaryny beýan etmegiň usulyny düzmek isledi.

Jemgyýetçilik Sungaty Sungatyň

Flow With The Sprit Of Water

Jemgyýetçilik Sungaty Sungatyň Köplenç jemgyýetçilik gurşawy ýaşaýjylarynyň içerki we şahsy düşünişmezlikleri bilen hapalanýar, bu bolsa daş-töwereginde görünýän we görünmeýän bulam-bujarlyga sebäp bolýar. Bu näsazlygyň huşsuz täsiri, ýaşaýjylaryň rahatsyzlyga gaýdyp gelmegidir. Bu adaty we aýlawly agitasiýa bedene, aň we ruh täsir edýär. Heýkeller ýakymly we asuda netijelere ünsi jemläp, giňişligiň polo positiveitel “çaýyny” ugrukdyrýar, ýuwýar, arassalaýar we güýçlendirýär. Daşky gurşawynda inçe üýtgeşiklik bilen halk içerki we daşarky hakykatlaryň arasyndaky deňagramlylyga ugrukdyrylýar.

Marka Dizaýny

Queen

Marka Dizaýny Giňeldilen dizaýn şa aýal we küşt tagtasynyň düşünjesine esaslanýar. Gara we altyn iki reňk bilen dizaýn, ýokary derejeli manylary bermek we wizual şekili üýtgetmek. Önümiň özünde ulanylýan metaldan we altyn çyzyklardan başga-da, sahnanyň elementi küştdäki uruş täsirini ýola goýmak üçin gurulýar we uruş tüssesini we ýagtylygyny döretmek üçin sahna yşyklandyryşyny utgaşdyrýarys.

Heýkeltaraşlyk

Atgbeyond

Heýkeltaraşlyk Si'an Uly küpek ýolunyň başlangyç ýerinde ýerleşýär. Sungatyň döredijilik gözleginde, Si'an W myhmanhana markasynyň häzirki zaman tebigatyny, Sianyň aýratyn taryhy we medeniýetini we Tang neberesiniň ajaýyp sungat hekaýalaryny birleşdirýärler. Pop graffiti sungaty bilen utgaşyp, uly täsir eden W myhmanhanasynyň çeper keşbine öwrülýär.