Dizaýn magazineurnaly
Dizaýn magazineurnaly
Çaý Toplumy

Vapor Breeze

Çaý Toplumy Çaý gazany, çykarylmagyna garaşýan düýp älemini saklaýan guty. Açylyşyna seredip, buglaryň arasynda aralyk dinamiki kanallaryň gurluşyny tapyp bilersiňiz. Gurluşy daşyndaky deride hem şöhlelenýär. Bütin beden adamlar üçin her gün göz öňüne getirmek we lezzet almak üçin buglanan mazmuny görkezýär.

Taslamanyň ady : Vapor Breeze, Dizaýnerleriň ady : Naai-Jung Shih, Müşderiniň ady : Naai-Jung Shih.

Vapor Breeze Çaý Toplumy

Bu ajaýyp dizaýn, yşyklandyryş önümlerinde we yşyklandyryş taslamalarynyň dizaýn bäsleşiginde altyn dizaýn baýragynyň ýeňijisidir. Beýleki köp täze, innowasiýa, özboluşly we döredijilik yşyklandyryş önümlerini we yşyklandyryş taslamalarynyň dizaýn işlerini açmak üçin altyn baýrakly dizaýnerleriň dizaýn portfelini hökman görmeli.

Günüň dizaýny

Ajaýyp dizaýn. Gowy dizaýn. Iň oňat dizaýn.

Gowy dizaýnlar jemgyýet üçin gymmatlyk döredýär. Her gün dizaýnda ajaýyplygy görkezýän ýörite dizaýn taslamasyny hödürleýäris. Bu gün, oňyn üýtgeşiklik berýän baýrakly dizaýny görkezmekden hoşal. Her gün has ajaýyp we ylham beriji dizaýnlary görkezeris. Dünýädäki iň uly dizaýnerleriň täze gowy dizaýn önümlerinden we taslamalaryndan lezzet almak üçin her gün bize baryp görüň.