Dizaýn magazineurnaly
Dizaýn magazineurnaly
Ofis

Blossom

Ofis Ofis meýdançasy bolsa-da, dürli materiallaryň batyrgaý kombinasiýasyny ulanýar we gök ekiş gurluşy gündizine perspektiwany berýär. Dizaýner diňe giňişlik berýär, giňişligiň ýaşaýyş güýji tebigatyň güýjüni we dizaýneriň özboluşly stilini ulanyp, eýesine baglydyr! Ofis indi ýekeje funksiýa däl, dizaýn has köpdürli we adamlar bilen daşky gurşawyň arasynda dürli mümkinçilikleri döretmek üçin uly we açyk meýdanda ulanylar.

Ofis

Dunyue

Ofis Gepleşik wagtynda dizaýnerler dizaýna diňe bir içerki giňişlik bölünişigini däl-de, eýsem şäher / kosmos / adamlary birleşdirmek üçin dizaýna ýol açýarlar, şonuň üçin şäherde pes gurşaw we giňişlik gapma-garşy bolmaz, gündiz a köçede gizlin fasad, gije. Soň bolsa şäherdäki aýna çyrasyna öwrülýär.

Gaplama Dizaýny Gaplamanyň

Milk Baobab Baby Skin Care

Gaplama Dizaýny Gaplamanyň Esasy düzümi bolan süýtden ylham alýar. Süýt paketiniň görnüşiniň özboluşly konteýner dizaýny önümiň aýratynlyklaryny görkezýär we hatda ilkinji gezek sarp edijiler üçinem tanyş bolmak üçin döredildi. Mundan başga-da, polietilen (PE) we rezin (EVA) -dan ýasalan material we pastel reňkiň ýumşak aýratynlyklary deriniň gowşak çagalary üçin ýumşak önümdigini bellemek üçin ulanylýar. Tegelek şekil, enäniň we çaganyň howpsuzlygy üçin burça ulanylýar.

Naharhana

Elizabeth's Tree House

Naharhana Bejeriş işinde arhitekturanyň roluny görkezýän Elizelizaweta agaç öýi Kildare şäherindäki bejeriş lageri üçin täze naharhana. Çyn kesellerden gutulýan çagalara hyzmat etmek, dub tokaýynyň ortasynda agaç oazisini emele getirýär. Dinamiki, ýöne işleýän agaç diagrid ulgamy, daş-töweregi köl we tokaý bilen gepleşik döredýän içerki nahar meýdançasyny döredip, täsirli üçegi, giň aýnany we reňkli çybyk örtügini öz içine alýar. Levelshli derejelerdäki tebigat bilen çuňňur baglanyşyk ulanyjynyň rahatlygyny, dynç almagyny, sagalmagyny we jadygöýligini ýokarlandyrýar.

Köp Söwda Meýdançasy

La Moitie

Köp Söwda Meýdançasy Taslamanyň ady “La Moitie” fransuz diliniň terjimesinden gelip çykýar we dizaýn muny garşydaş elementleriň: inedördül we tegelek, ýagty we garaňky deňagramlylykda ýerlikli görkezýär. Çäklendirilen giňişligi göz öňünde tutup, topar iki garşydaş reňk ulanmak arkaly iki aýry bölek ýeriň arasynda baglanyşyk we bölünişik döretmäge synanyşdy. Gülgüne we gara giňişlikleriň araçägi aýdyň bolsa-da, dürli nukdaýnazardan bulaşyk. Spiral basgançak, ýarym gülgüne we ýarym gara, dükanyň merkezinde ýerleşýär we üpjün edýär.

Mahabat Kampaniýasy Mahabatyň

Feira do Alvarinho

Mahabat Kampaniýasy Mahabatyň Feira do Alvarinho, Portugaliýanyň Monkao şäherinde her ýyl geçirilýän çakyr oturylyşygydyr. Wakany habarlaşmak üçin gadymy we toslama bir şalyk döredildi. Öz ady we siwilizasiýasy bilen Monkao Alvarino şerabynyň beshigi hökmünde tanalýandygy üçin Alvarino Patyşalygy Monkonyň hakyky taryhynda, ýerlerinde, ajaýyp adamlarynda we rowaýatlarynda ylham aldy. Bu taslamanyň iň uly kynçylygy, territoriýanyň hakyky hekaýasyny keşp dizaýnyna geçirmekdi.

Günüň dizaýn topary

Dünýäniň iň uly dizaýn toparlary.

Käwagt hakykatdanam ajaýyp dizaýnlary düzmek üçin zehinli dizaýnerleriň uly topary gerek. Her gün aýratyn baýrakly innowasiýa we döredijilik dizaýn toparyny hödürleýäris. Dünýädäki dizaýn toparlaryndan özboluşly we döredijilik arhitekturasyny, oňat dizaýn, moda, grafika dizaýny we dizaýn strategiýasy taslamalaryny öwreniň we tapyň. Uly ussat dizaýnerleriň özboluşly eserlerinden ylham alyň.