Dizaýn magazineurnaly
Dizaýn magazineurnaly
Aşhana Tabagy

Coupe

Aşhana Tabagy Bu tabure, bitarap oturgyç ýagdaýyny saklamaga kömek etmek üçin niýetlenendir. Dizaýn topary, adamlaryň gündelik hereketlerine syn etmek bilen, çalt arakesmede aşhanada oturmak ýaly gysga wagtyň içinde oturgyçlarda oturmagyň zerurlygyny tapdy, bu topara şeýle häsiýeti ýerleşdirmek üçin ýörite bu tabagy döretmäge ylham berdi. Bu tabure minimal bölekler we gurluşlar bilen bezelip, önümleriň öndürijiligini göz öňünde tutup, tabagy alyjylar we satyjylar üçin elýeterli we tygşytly edýär.

Animasiýa Gif Bilen Infografik

All In One Experience Consumption

Animasiýa Gif Bilen Infografik “All In One Experience Consumption” taslamasy, çylşyrymly söwda merkezlerine gelýänleriň maksady, görnüşi we sarp edilişi ýaly maglumatlary görkezýän Uly Maglumat Infografikasydyr. Esasy mazmun Uly Maglumatlaryň derňewinden alnan üç sany wekilçilikli düşünjelerden durýar we ähmiýet tertibine görä ýokardan aşaklygyna ýerleşdirilýär. Grafika izometrik usullar bilen ýerine ýetirilýär we her dersiň wekil reňkini ulanmak üçin toparlara bölünýär.

Film Afişasy

Mosaic Portrait

Film Afişasy “Mozaikanyň portreti” çeper filmi konsepsiýa afişasy hökmünde çykdy. Esasan jyns taýdan zorlanan bir gyzyň hekaýasyny aýdýar. Ak reňkde adatça ölüm metaforasy we päkligiň nyşany bar. Bu afişa, dymmagyň aňyrsynda has güýçli duýgyny görkezmek üçin bir gyzyň asuda we mylaýym ýagdaýynyň aňyrsynda "ölüm" habaryny gizlemegi saýlaýar. Şol bir wagtyň özünde, dizaýner çeper elementleri we teklip ediji nyşanlary birleşdirip, film eserleriniň has giňişleýin pikirlenmegine we gözlegine sebäp boldy.

Kir Ýuwmak

Brooklyn Laundreel

Kir Ýuwmak Içerki ulanmak üçin kir guşak. Japaneseapon kagyzlaryndan has kiçi ykjam korpus, lenta ölçegine meňzeýär, üstünde nurbat ýok. Uzynlygy 4 m bolan kemerde jemi 29 deşik bar, her deşik eşik gysgyçsyz palto saklaýjyny saklap we saklap bilýär, çalt guramak üçin işleýär. Antibakterial we galyndylara garşy poliuretandan ýasalan guşak, howpsuz, arassa we güýçli materialdan. Iň köp ýük 15 kg. 2 sany çeňňek we aýlanýan korpus köp usully ulanmaga mümkinçilik berýär. Kiçijik we ýönekeý, ýöne bu içerde kir ýuwmak üçin gaty peýdaly. Aňsat işlemek we akylly gurnamak otagyň islendik görnüşine laýyk geler.

Hassahana

Warm Transparency

Hassahana Adatça, hassahana işleýşini we netijeliligini ýokarlandyrmak üçin emeli gurluş materiallary sebäpli tebigy reňkli ýa-da materialy bolmadyk giňişlige öwrülýär. Şonuň üçin hassalar gündelik durmuşyndan daşdadygyny duýýarlar. Näsaglaryň sarp edip we stresden halas bolup biljek amatly gurşawy göz öňünde tutmalydyr. TSC arhitektorlary, L şekilli açyk potolok giňişligini we köp agaç materialyny ulanyp, uly gulaklary açyp, açyk we amatly ýer berýär. Bu binagärligiň gyzgyn aç-açanlygy adamlary we lukmançylyk hyzmatlaryny birleşdirýär.

Gulakhalkalar

Van Gogh

Gulakhalkalar Wan Gogyň çeken gülündäki badam agajyndan ylham alan gulakhalkalar. Şahalaryň näzikligi, şahalar ýaly ýel bilen öwüsýän näzik Kartier görnüşli zynjyrlar bilen köpelýär. Dürli gymmat bahaly daşlaryň dürli reňkleri, ak reňkden has gülgüne gülgüne gülleriň kölegelerini görkezýär. Gülleýän güller topary dürli kesilen daşlar bilen görkezilýär. 18k altyn, gülgüne göwher, morganitler, gülgüne sapfirler we gülgüne turmalinler bilen ýasalan. Jaýlanan we dokma görnüşi. Örän ýeňil we ajaýyp laýyklyk bilen. Bu baharyň şaý-sepler görnüşinde gelmegi.

Günüň dizaýn topary

Dünýäniň iň uly dizaýn toparlary.

Käwagt hakykatdanam ajaýyp dizaýnlary düzmek üçin zehinli dizaýnerleriň uly topary gerek. Her gün aýratyn baýrakly innowasiýa we döredijilik dizaýn toparyny hödürleýäris. Dünýädäki dizaýn toparlaryndan özboluşly we döredijilik arhitekturasyny, oňat dizaýn, moda, grafika dizaýny we dizaýn strategiýasy taslamalaryny öwreniň we tapyň. Uly ussat dizaýnerleriň özboluşly eserlerinden ylham alyň.