Dizaýn magazineurnaly
Dizaýn magazineurnaly
Taktil Mata

Textile Braille

Taktil Mata Senagat uniwersal quakkard dokma pikiri körler üçin terjimeçi hökmünde pikir edýär. Bu matany gowy görýän adamlar okap bilerler we gözlerini ýitirip başlaýan ýa-da görmekde kynçylyk çekýän körlere kömek etmek üçin niýetlenendir; dostlukly we umumy material bilen braýl ulgamyny öwrenmek üçin: mata. Onda elipbiý, sanlar we dyngy belgileri bar. Hiç hili reňk goşulmady. Lightagtylygy duýmazlyk prinsipi hökmünde çal ölçegdäki önüm. Sosial manyly we täjirçilik dokma önümlerinden has ýokary taslama.

Tomaşalar

Mykita Mylon, Basky

Tomaşalar “MYKITA MYLON” kolleksiýasy ajaýyp aýratyn sazlanyşy görkezýän ýeňil poliamid materialdan ýasaldy. Bu ýörite material, “Selective Laser Sintering” (SLS) usulynyň kömegi bilen gatlak bilen döredilýär. 1930-njy ýyllarda moda bolan adaty tegelek we ýumurtga görnüşli panto tomaşa görnüşini täzeden düşündirmek bilen, BASKY modeli sportda ulanmak üçin döredilen bu tomaşa kolleksiýasyna täze keşp goşýar.

Sagat

Ring Watch

Sagat “Ring Watch”, iki halkanyň peýdasyna sanlary we elleri ýok etmek arkaly adaty sagadyň iň aňsatlaşdyrylmagyny aňladýar. Bu minimalistik dizaýn, sagadyň özüne çekiji estetikasy bilen ajaýyp durmuş gurýan arassa we ýönekeý görnüşi üpjün edýär. Bu gol täji, sagady üýtgetmek üçin täsirli serişdäni üpjün edýär, gizlin elektron syýa ekrany ajaýyp kesgitleme bilen açyk reňk zolaklaryny görkezýär, netijede analog tarapyny saklaýar we batareýanyň has uzak ömrüni üpjün edýär.

Bilezik

Fred

Bilezik Bilezikleriň we baglaryň dürli görnüşleri bar: dizaýnerler, altyn, plastmassa, arzan we gymmat… ýöne owadan, hemmesi hemişe ýönekeý we diňe bilezikdir. Fred başga bir zat. Simplönekeýligi bilen bu çeňňekler köne döwürleriň asyllylygyny janlandyrýar, ýöne olar häzirki zaman. Olary ýalaňaç ellerde, ýüpek bluzkada ýa-da gara switerde geýip bolýar we geýen adama elmydama synp täsirini ýetirer. Bu bilezikler jübüt bolup gelýändigi üçin özboluşlydyr. Olary geýmegi oňaýsyz edýän gaty ýeňil. Olary geýip, biri-birine üns berer!

Monjuk We Broşka

I Am Hydrogen

Monjuk We Broşka Dizaýn, kosmosyň ähli derejelerinde birmeňzeş nagyşlary görüp, makrokosmosyň we mikrokosmosyň Neoplatonik pelsepesi bilen ylham alýar. Altyn gatnaşyga we fibonacci yzygiderliligine salgylanyp, monjukda günebakar, papatika we beýleki dürli ösümliklerde görkezilişi ýaly tebigatda syn edilýän filotaks nagyşlaryny meňzeýän matematiki dizaýn bar. Altyn torus, giňişlik wagtynyň matasy bilen örtülen verselemi aňladýar. "Men wodorod" bir wagtyň özünde "Univershliumumy dizaýn yzygiderliligi" we verselemiň özi modelini görkezýär.

Şaý-Sepler

Clairely Upcycled Jewellery

Şaý-Sepler Kleýr de Lune Çandelieriň önümçiliginden galyndy materiallaryny ulanmak zerurlygy sebäpli döredilen owadan, düşnükli, ýokary derejeli şaý-sepler. Bu setir köp sanly kolleksiýa öwrüldi - hemmesi hekaýalary aýdyp berýär, hemmesi dizaýneriň filosofiýasyna gaty şahsy göz aýlaýar. Aç-açanlyk dizaýnerleriň öz pelsepesiniň möhüm bölegi bolup, ulanylýan akriliň saýlanmagy bilen şöhlelenýär. Özüniň ýagtylygy görkezýän ulanylýan aýna akrilinden başga-da material elmydama aç-açan, reňkli ýa-da düşnüklidir. CD gaplamasy gaýtadan kesgitlemek düşünjelerini güýçlendirýär.