Dizaýn magazineurnaly
Dizaýn magazineurnaly
Giriş Stoly

organica

Giriş Stoly ORGANIKA, Fabrizionyň ähli bölekleri biri-birine bagly bolan organiki ulgamyň filosofiki şekillendirişidir. Dizaýn, adam bedeniniň çylşyrymlylygyna we adamdan öňki göwreliligine esaslandy. Tomaşaçy ajaýyp syýahata alyp barýar. Bu syýahatyň gapysy öýken hökmünde kabul edilýän iki sany ullakan agaç görnüşidir, soň oňurga meňzeş birleşdirijiler bilen alýumin şaýydyr. Tomaşaçy arteriýalara meňzeş öwrümli çybyklary tapyp biler, organ hökmünde düşündirilip bilinjek görnüşi we ahyrky görnüşi, adam derisi ýaly güýçli, ýöne näzik şablon aýnasydyr.

Sergi Stendi

Onn Exhibition

Sergi Stendi Onn, medeni baýlyk ussatlarynyň üsti bilen häzirki zaman dizaýnlary bilen garyşýan ýokary hilli önüm. Onnyň materiallary, reňkleri we önümleri adaty gahrymanlary parlak tagam bilen ýagtylandyrýan tebigatdan ylham alýar. Sergi stendi, önümler bilen bilelikde öwülýän materiallary ulanyp, sazlaşykly sungat eseri bolmak üçin tebigatyň sahnasyny köpeltmek üçin guruldy.

Senenama

calendar 2013 “Farm”

Senenama Fermer, kitset kagyz haýwan senenamasydyr. Doly ýygnalan, alty dürli haýwan bilen ajaýyp miniatýura fermasyny döredýär. Dizaýn bilen durmuş: Hil dizaýnlary giňişligi üýtgetmäge we ulanyjylaryň aňyny üýtgetmäge güýji bar. Görmek, saklamak we ulanmak rahatlygy hödürleýär. Olara ýeňillik we geň galdyryjy element, baýlaşdyrýan giňişlik bar. Asyl önümlerimiz “Dizaýn bilen durmuş” düşünjesini ulanyp dizaýn edildi.

Palto

Lande

Palto Palto stendi ýokary bezegli we işleýän ofis heýkeltaraşlygy, sungatyň we funksiýanyň birleşmegi ýaly dizaýn boldy. Kompozisiýa ofis giňişligini bezemek we häzirki wagtda iň ajaýyp korporasiýa eşigi Blazer-i goramak üçin estetiki görnüş hasaplanýar. Ahyrky netije gaty gujurly we çylşyrymly eser. Önümçilik we bölek satuw paýhasly, ýeňil, güýçli we köpçülikleýin öndürip boljak dizaýn.

Gurşun Maýatnik Çyrasy

Stratas.07

Gurşun Maýatnik Çyrasy Jikme-jikliklerde ýokary derejeli gaýtadan işlemek we kämillik bilen ýönekeý, arassa we wagtlaýyn dizaýny döretmäge çalyşýarys. Esasanam ajaýyp simmetrik görnüşi bolan “Stratas.07” bu spesifikasiýanyň düzgünlerine düýbünden eýerýär. Gurlan Xicato XSM Aýdymçy seriýasy LED modulynda reňk görkeziji indeks> / = 95, ýagtylygy 880lm, kuwwaty 17W, reňk temperaturasy 3000 K - ýyly ak (isleg boýunça 2700 K / 4000 K) bar . LED modullaryň ömri öndüriji tarapyndan 50,000 sagat - L70 / B50 bilen kesgitlenýär we reňki ömrüň dowamynda yzygiderli (ömrüň dowamynda 1x2 ädim MacAdams).

Senenama

calendar 2013 “Rocking Chair”

Senenama Daş atýan oturgyç, kiçi oturgyç görnüşindäki erkin iş stoly senenamasydyr. Hakyky oturgyç ýaly yzly-yzyna çaýkanýan oturgyç ýygnamak üçin gollanma eýeriň. Häzirki aýy oturgyçda, indiki aý bolsa oturgyçda görkeziň. Dizaýn bilen durmuş: Hil dizaýnlary giňişligi üýtgetmäge we ulanyjylaryň aňyny üýtgetmäge güýji bar. Görmek, saklamak we ulanmak rahatlygy hödürleýär. Olara ýeňillik we geň galdyryjy element, baýlaşdyrýan giňişlik bar. Asyl önümlerimiz “Dizaýn bilen durmuş” düşünjesini ulanyp dizaýn edildi.