Dizaýn magazineurnaly
Dizaýn magazineurnaly
Şaý-Sepler

Poseidon

Şaý-Sepler Dizaýn şaý-seplerim duýgularymy beýan edýär. Ol meni hudo .nik, dizaýner we şahsyýet hökmünde görkezýär. Poseýdony döretmäge itergi, gorky, ejizlik we goraga mätäçlik duýanymda ömrümiň iň garaňky sagatlarynda goýuldy. Ilki bilen bu kolleksiýany öz-özüňi goramak üçin taýýarladym. Bu düşünje bu taslama boýunça pese gaçsa-da, henizem bar. Poseýdon (deňziň hudaýy we grek mifologiýasyndaky ýer titremeleriň "-er titremesi") meniň ilkinji resmi ýygyndym bolup, geýýänlere güýç we ynam duýgusyny bermek üçin niýetlenen güýçli aýallara gönükdirilendir.

Bellikler

Stumbras Vodka

Bellikler Bu “Stumbras” klassiki arak ýygyndysy, Litwanyň arak ýasamak däplerini janlandyrýar. Dizaýn köne adaty önümi häzirki sarp ediji üçin ýakyn we ähmiýetli edýär. Litwanyň aragy ýasamak üçin möhüm bolan ýaşyl aýna çüýşe, hakyky faktlara esaslanýan rowaýatlar we ýakymly, göze ýakymly jikme-jiklikler - köne suratlary ýada salýan egrilen kesilen görnüş, klassiki simmetrik kompozisiýany doldurýan aşaky çyzgy, we her kiçi markanyň şahsyýetini görkezýän şriftler we reňkler - bularyň hemmesi adaty arak kolleksiýasyny adaty däl we gyzykly edýär.

Senenama

NTT EAST 2014 Calendar “Happy Town”

Senenama Biz siziň bilen şäher gurýarys. NTT Gündogar Japanaponiýa Korporatiw Satuwy Mahabatlandyryş habary bu stol senenamasynda görkezilýär. Senenama sahypalarynyň ýokarky bölegi reňkli binalardan kesilen we biri-biriniň üstünden düşýän kagyzlar bir bagtly şäheri emele getirýär. Bu senenama, her aý binalaryň hataryndaky görnüşleri üýtgetmekden lezzet alyp biler we ýylyň dowamynda bagtly bolmak duýgusyny doldurar.

Senenama

NTT COMWARE “Season Display”

Senenama Bu ajaýyp nagyşlar boýunça möwsümleýin äheňleri öz içine alýan kesilen dizaýn bilen taýýarlanan stol senenamasy. Dizaýnyň iň esasy tarapy görkezilende, möwsümleýin sebäpler iň gowy görmek üçin 30 dereje burçda goýulýar. Bu täze görnüş, täze pikirleri döretmek üçin NTT COMWARE-nyň täze romanyny görkezýär. Palendarazuw giňişligi we dolandyrylýan setirler bilen senenama işleýşine pikir berilýär. Çalt görmek we ulanmak aňsat, beýleki kalendarlardan tapawutlandyrýan özboluşlylygy bilen tapawutlanýar.

Şaý-Sepler Şaý-Sepleriň

odyssey

Şaý-Sepler Şaý-Sepleriň Monomeriň odisseýiniň esasy pikiri, göwrümli, geometrik şekilleri nagyşly deri bilen örtmegi öz içine alýar. Bu ýerden aýdyňlygyň we ýoýulmagyň, aç-açanlygyň we gizlenmegiň özara baglanyşygy ösýär. Gehli geometrik şekiller we nagyşlar isleg boýunça birleşdirilip, dürli-dürli we goşmaçalar bilen doldurylyp bilner. Bu haýran galdyryjy, ýönekeý pikir, çalt prototip (3D çap etmek) tarapyndan hödürlenýän mümkinçiliklere doly laýyk gelýän tükeniksiz dizaýn toplumyny döretmäge mümkinçilik berýär, sebäbi her bir müşderiniň düýbünden aýratyn we üýtgeşik önüm öndürilip bilner (www.monomer. elektron dükany).

Tozan We Süpürgi

Ropo

Tozan We Süpürgi Ropo hiç wagt ýere ýykylmaýan tozan we süpürgiç düşünjesidir. Tozanyň aşaky böleginde ýerleşýän suw çüýşesiniň az agramy sebäpli Ropo tebigy ýagdaýda deňagramlylygy saklaýar. Tozan tozanynyň göni dodagynyň kömegi bilen tozany aňsatlyk bilen süpürenden soň, ulanyjylar süpürgi we tozan çüýşesini bir ýere jemläp, hiç haçan ýykylmagynyň aladasyz bir birlik hökmünde goýup bilerler. Döwrebap organiki görnüş, içki giňişliklere ýönekeýlik getirmegi maksat edinýär we poly arassalaýarka çaýkanyp duran çüýrük çeňňek aýratynlygy ulanyjylary gyzyklandyrmagy maksat edinýär.