Dizaýn magazineurnaly
Dizaýn magazineurnaly
Restoran

La Boca Centro

Restoran “La Boca Centro” üç ýyllyk çäklendirilen Bar we Iýmit zaly bolup, ispan we ýapon aşhanasy mowzugy boýunça medeni alyş-çalyşlary ösdürmegi maksat edinýär. Dartgynly Barselona baryp göreniňizde, şäheriň ajaýyp goşulyşmagy we Kataloniýada şadyýan, sahy ýürekli adamlar bilen gatnaşygy biziň dizaýnlarymyza ylham berdi. Doly köpeltmegi talap etmegiň ýerine, özboluşlylygy almak üçin bölekleýin lokallaşdyrmaga üns berdik.

Bar Restorany

IL MARE

Bar Restorany Bu restoranda “kesip-goýup bilýän dizaýn” düşünjesini kabul etdik. Köp restoranda işlemek üçin proteiniň kombinasiýa dizaýnlarynyň ajaýyp böleklerini ulanmak bahasyna ýetip bolmajak zat. Mysal üçin, sütüni we potoly birleşdirýän arka görnüşli şekil dizaýnyň bir bölegi bolar we hökman skameýkadan ýa-da taýakdan ýokary çykar. Elbetde, bu diňe atmosferany bölmek hökmünde ulanylyp bilner. Aslynda, ýene üç restoran gurlup gutaryldy we bu “kesip-goýup bilýän dizaýn” peýdaly täsir etdi.

Restoran

George

Restoran Jorj düşünjesi, & quot; müşderiniň ýatlamalary bilen bilelikde taýýarlanan nahar. & Quot; Müşderi Nýu-Yorkorkda ýaşap ýörkä, nahar iýmek we içmek, Amerikanyň medeniýetini we häzirki zaman binagärlik taryhyny gadyrlamak ýaly gündelik wakalardan tötänleýin lezzet alyp boljak ýer. Şonuň üçin restoran, umuman alanyňda, Nýu-Yorkorkdaky miras restoranynyň keşbinde gurlup, taryhy fon manysyny görkezýän goşmaça binalar az-kem ýasaldy. Bu ýokarda agzalan düşünjäni öz içine alýar we bu binanyň potensialyny hasam artdyrmagy başardyk.

Içerki Dizaýn Içerki

CRONUS

Içerki Dizaýn Içerki Bu agzalaryň bar salony, ajaýyp şäher gijelerini geçirmek isleýän ýolbaşçylara gönükdirilýär. Agza bolmak isleýänler we bu çyzgydan peýdalanmak isleýänler üçin aýratyn we adatdan daşary bir zat duýjakdygyňyzy aýtman bileris. Mundan başga-da, bu ýerde ulanyp başlanyňyzdan soň, ulanyş we amatlylyk iş formasynda möhüm ähmiýete eýe bolar. Aboveokarda agzalan bu iki tarapy gaty geň görüp bilersiňiz we dogry degmek biziň kynçylygymyzdy. Hakykatdanam, bu “iki tarap” bu bar otagyny dizaýn etmegiň esasy sözi boldy.

Ýapon Kletlet Restorany

Saboten Beijing the 1st

Ýapon Kletlet Restorany Bu, Hytaýyň ilkinji flagman restorany “Saboten” atly ýapon restoran zynjyry. Japaneseapon medeniýetiniň daşary ýurtlar tarapyndan kabul edilmegini aňsatlaşdyrmak üçin däp-dessurlarymyzy üýtgetmek we gowy lokalizasiýa zerurdyr. Bu ýerde, restoran zynjyrynyň geljekdäki görnüşlerine syn edip, Hytaýa we daşary ýurtlara ýaýranyňyzda peýdaly gollanma boljak dizaýnlary taýýarladyk. Soň bolsa, biziň kynçylyklarymyzyň biri daşary ýurtlularyň halaýan “ýapon şekillerine” dogry düşünmekdi. Biz esasan “adaty Japanaponiýa” ünsi jemledik. Ony nädip goşmalydygy barada tagalla edýäris.

Uniwersitetiň Içerki Dizaýny

TED University

Uniwersitetiň Içerki Dizaýny Döwrebap dizaýn düşünjesi bilen döredilen TED uniwersitetiniň giňişlikleri, TED edarasynyň progressiw we häzirki zaman ugruny görkezýär. Döwrebap we çig mal tehnologiki infrastruktura we yşyklandyryş bilen birleşdirildi. Bu pursatda öň görmedik kosmos konwensiýalary goýulýar. Uniwersitet ýerleri üçin täze görnüş döredilýär.