Dizaýn magazineurnaly
Dizaýn magazineurnaly
Habar Kartasy

Pop-up Message Card “Leaves”

Habar Kartasy Sapraklar açylýan ýaprak äheňli habar kartalarydyr. Habarlaryňyzy möwsümleýin ýaşyl öwüşgin bilen aýdyňlaşdyryň. Dört konwertli dört dürli kartoçkadan ybarat. Hil dizaýnlary giňişligi üýtgetmäge we ulanyjylaryň aňyny üýtgetmäge güýji bar. Görmek, saklamak we ulanmak rahatlygy hödürleýär. Olara ýeňillik we geň galdyryjy element, baýlaşdyrýan giňişlik bar. Asyl önümlerimiz Dizaýn bilen Durmuş düşünjesini ulanyp dizaýn edildi.

Broşka

Chiromancy

Broşka Her bir adam özboluşly we özboluşlydyr. Bu hatda barmaklarymyzdaky nagyşlarda-da aýdyň görünýär. Çyzylan çyzyklar we ellerimiziň alamatlary hem özboluşly. Mundan başga-da, her bir adamda hil taýdan ýakyn ýa-da şahsy wakalara bagly daşlar bar. Bu aýratynlyklaryň hemmesi, bu setirlere we aýry-aýry zatlaryň alamatlaryna esaslanyp şahsylaşdyrylan şaý-sepleri döretmäge mümkinçilik berýän köp sanly öwrediji we özüne çekiji synçy berýär. Bu nagyş we şaý-sepler - Şahsy sungat koduňyzy emele getirýär

Senenama

Calendar 2014 “ZOO”

Senenama ZOO kagyz senet toplumyny ýygnamak aňsat. Hiç hili ýelim ýa-da gaýçy gerek däl. Birmeňzeş bellikli bölekleri birleşdirip ýygnaň. Her haýwan iki aýlyk senenama bolar. Hil dizaýnlary giňişligi üýtgetmäge we ulanyjylaryň aňyny üýtgetmäge güýji bar. Görmek, saklamak we ulanmak rahatlygy hödürleýär. Olara ýeňillik we geň galdyryjy element, baýlaşdyrýan giňişlik bar. Asyl önümlerimiz Dizaýn bilen Durmuş düşünjesini ulanyp dizaýn edildi.

Önümçilik / Post Önümçilik / Ýaýlym

Ashgabat Tele-radio Center ( TV Tower)

Önümçilik / Post Önümçilik / Ýaýlym Aşgabat Tele - Radio Merkezi (TW diňi) beýikligi 211 metr bolan, Türkmenistanyň paýtagty Aşgabadyň günorta çetinde, deňiz derejesinden 1024 metr belentlikde ýerleşýän monumental bina. Telewizor diňi Radio we teleýaýlym programmalaryny öndürmek, post önümçiligi we ýaýlym üçin esasy merkezdir. Döwrebap sanly tehnologiýanyň iň gowy mysallaryndan biridir. Telewizor diňi Türkmenistany Aziýada HD ýerüsti ýaýlymynda öňdebaryjy etdi. TW diňi soňky 20 ýylda ýaýlymda iň uly tehnologiýa maýa goýumydyr.

Tigir Ýükleýji

Arm Loader

Tigir Ýükleýji Esasan deň däl ýerlerde işleýän ýükleýji, sürüjiniň agyr hereket keselini başdan geçirmegine we çalt ýadawlygyna sebäp bolup biler. Şeýle-de bolsa, “ARM LOADER” ýerdäki koordinat nokatlaryny tanamaga mümkinçilik berýär we sürüjiniň oturgyjynyň durnuksyz bolmagyna we üýtgemezligine kömek edýär. Şonuň üçin sürüjä ýadawlyk duýmazlyga kömek edýär we işlerini howpsuz ýerine ýetirmäge mümkinçilik berýär.

Senenama

Calendar 2014 “Safari”

Senenama Safari kagyzdan ýasalan haýwan senenamasydyr. 6 sahypany aýyryň we gapdallarynda 2 aýlyk senenama bilen ýygnaň. Bedeni we bogun bölümlerini çyzyklaryň üstünde epläň, bogunlardaky belliklere serediň we görkezilişi ýaly birleşiň. Hil dizaýnlary giňişligi üýtgetmäge we ulanyjylaryň aňyny üýtgetmäge güýji bar. Görmek, saklamak we ulanmak rahatlygy hödürleýär. Olara ýeňillik we geň galdyryjy element, baýlaşdyrýan giňişlik bar. Asyl önümlerimiz Dizaýn bilen Durmuş düşünjesini ulanyp dizaýn edildi.