Dizaýn magazineurnaly
Dizaýn magazineurnaly
Hammam Ýygnamak

CATINO

Hammam Ýygnamak KATINO pikire şekil bermek isleginden döreýär. Bu ýygyndy, hyýalymyzyň bar bolan arhetiplerini häzirki zaman görnüşinde täzeden düşündirýän ýönekeý elementler arkaly gündelik durmuşyň poeziýasyny oýarýar. Tebigy agaçlary ulanmak arkaly, gatydan işlenip, baky galmak üçin ýygnanan ýylylyk we berklik gurşawyna gaýdyp gelmegi teklip edýär.

Korporatiw Şahsyýet

Predictive Solutions

Korporatiw Şahsyýet Predictive Solutions, prognoz analitikasy üçin programma üpjünçiligini üpjün ediji. Kompaniýanyň önümleri, bar bolan maglumatlary seljermek arkaly çaklamalary amala aşyrmak üçin ulanylýar. Kompaniýanyň belligi - tegelegiň pudaklary - tort çyzgylarynyň grafikasyna meňzeýär, şeýle hem profildäki gözüň gaty stilleşdirilen we ýönekeýleşdirilen şekili. "Lightagtylyk berýän" marka platformasy, ähli marka grafikalary üçin hereketlendiriji. Üýtgeýän, abstrakt suwuklyk görnüşleri we tematiki ýönekeýleşdirilen suratlar dürli programmalarda goşmaça grafika hökmünde ulanylýar.

Korporatiw Şahsyýet

Glazov

Korporatiw Şahsyýet Glazow şol bir şäherdäki mebel zawody. Zawod arzan mebel öndürýär. Şeýle mebelleriň dizaýny gaty umumy bolansoň, aragatnaşyk düşünjesini asyl "agaç" 3D harplara esaslamak kararyna gelindi, şonuň ýaly harplardan düzülen sözler mebel toplumlaryny alamatlandyrýar. Hatlar "mebel", "ýatylýan otag" we ş.m. sözleri ýa-da kolleksiýa atlaryny düzýär, mebel böleklerine meňzeş görnüşde ýerleşdirilýär. Görkezilen 3D harplar mebel shemalaryna meňzeýär we kanselýariýada ýa-da markany tanamak üçin surat fonlarynda ulanylyp bilner.

Ýuwulýan Gap

Angle

Ýuwulýan Gap Dünýäde ajaýyp dizaýny bolan ýuwulýan gaplar köp. Emma bu zada täzeçe garamagy teklip edýäris. Lýubkany ulanmakdan lezzet almak we zeýkeş deşigi ýaly zerur, ýöne estetiki däl jikme-jiklikleri gizlemek isleýäris. “Burç” lakonik dizaýn bolup, onda amatly ulanmak we arassalamak ulgamy üçin ähli jikme-jiklikleri oýlap tapypdyr. Ulanylanda zeýkeş deşigine syn etmeýärsiňiz, hemme zat suw ýitip gidýän ýaly. Optiki illýuziýa bilen baglanyşýan bu täsir, lýuboý ýerleriniň aýratyn ýerleşişi bilen gazanylýar.

Tipografi

Red Script Pro typeface

Tipografi Red Script Pro, täze aragatnaşyk tehnologiýalary we alternatiw aragatnaşyk görnüşleri üçin bizi erkin harp görnüşleri bilen sazlaşykly baglanyşdyrýan özboluşly şriftdir. “IPad” bilen ylhamlanan we Çotgalarda dizaýn edilen, özboluşly ýazuw stilinde beýan edilýär. Iňlis, grek we kiril elipbiýini öz içine alýar we 70-den gowrak dili goldaýar.

Göçme Gürleýji

Ballo

Göçme Gürleýji Şweýsariýanyň dizaýn studiýasy BERNHARD | BURKARD OYO üçin özboluşly gürleýjini dizaýn etdi. Gepleýjiniň görnüşi, hakyky stendi bolmadyk ajaýyp sferadyr. BALLO gürleýjisi 360 dereje aýdym-saz tejribesi üçin ýerleşdirýär, togalanýar ýa-da asylýar. Dizaýn minimalistik dizaýn ýörelgelerine eýerýär. Reňkli guşak iki ýarym şary birleşdirýär. Gepleýjini goraýar we üstünde ýatanda bas seslerini ýokarlandyrýar. Dinamik içerki zarýad berilýän Lityum batareýasy bilen gelýär we ses enjamlarynyň köpüsine laýyk gelýär. 3,5 mm jak nauşnik üçin adaty wilka. BALLO gürleýjisi on dürli reňkde bar.