Dizaýn magazineurnaly
Dizaýn magazineurnaly
Çakyr Etiketkasynyň Dizaýny

314 Pi

Çakyr Etiketkasynyň Dizaýny Şeraby dadyp görmek bilen synag etmek, täze ýollara we dürli yslara alyp barýan hemişelik prosesdir. Pi-iň çäksiz yzygiderliligi, soňkusyny bilmän tükeniksiz onluklar bilen manysyz san, bu çakyrlaryň sulfitsiz adynyň ylhamydy. Dizaýn, 3,14 çakyr seriýasynyň aýratynlyklaryny suratlaryň ýa-da grafikalaryň arasynda gizlemegiň ýerine ünsi özüne çekmegi maksat edinýär. Minimalistik we ýönekeý çemeleşmeden soň, bellik diňe bu tebigy çakyrlaryň hakyky aýratynlyklaryny görkezýär, sebäbi Oenologyň depderinde görüp bolýar.

Aýak Köprüleriniň Kuwwatly Işjeňleşdirilmegi

Solar Skywalks

Aýak Köprüleriniň Kuwwatly Işjeňleşdirilmegi Dünýädäki paýtagtlar, Pekin ýaly, köp hereketli arteriýalardan geçýän köp sanly köpri bar. Olar köplenç özüne çekiji bolup, umumy şäher täsirini peseldýärler. Dizaýnerleriň aýak köprülerini estetiki, güýç öndürýän PV modullary bilen örtmek we olary özüne çekiji şäher nokatlaryna öwürmek pikiri diňe bir dowamly bolman, eýsem şäher keşbinde özüne çekiji heýkeltaraşlyk dürlüligini döredýär. Aýak köprüleriniň aşagyndaky elektron awtoulag ýa-da E-welosiped zarýad beriş stansiýalary gün energiýasyny göni ýerinde ulanýarlar.

Kitap

ZhuZi Art

Kitap Adaty hytaý hat-ýazuw we surat eserleriniň toplanan eserleri üçin kitap neşirleriniň bir topary Nanjing Zhuzi sungat muzeýi tarapyndan neşir edildi. Uzyn taryhy we ajaýyp usuly bilen adaty hytaý suratlary we kalligrafiýasy ýokary çeper we amaly özüne çekijiligi üçin gymmatlydyr. Kolleksiýa dizaýn edilende yzygiderli duýgurlygy döretmek we eskizdäki boş ýeri görkezmek üçin abstrakt şekiller, reňkler we çyzyklar ulanyldy. Zähmet çekmek adaty surat we kalligrafiýa stilindäki suratkeşler bilen gabat gelýär.

Eplenýän Tabur

Tatamu

Eplenýän Tabur 2050-nji ýyla çenli ýer ilatynyň üçden iki bölegi şäherlerde ýaşar. Tatamunyň esasy islegi, çäkleri çäkli adamlar, şol sanda ýygy-ýygydan hereket edýänler üçin çeýe mebel bilen üpjün etmekdir. Maksat berkligi ultra inçe şekil bilen birleşdirýän içgin mebel döretmekdir. Tabagy ýerleşdirmek üçin diňe bir öwrümli hereket gerek. Lighteňil agramy saklaýan çydamly matadan ýasalan ähli halkalar, agaç taraplar durnuklylygy üpjün edýär. Oňa basyş ulanylandan soň, täsin mehanizmi we geometriýasy sebäpli bölekler bir-birine gulplanansoň, tabure güýçlenýär.

Fotosurat

The Japanese Forest

Fotosurat Forestapon tokaýy ýapon dini nukdaýnazaryndan seredilýär. Japaneseaponiýanyň gadymy dinlerinden biri Animizmdir. Animizm, adam däl jandarlaryň, henizem ýaşaýşyň (minerallar, artefaktlar we ş.m.) we göze görünmeýän zatlaryň hem niýetiniň bardygyna ynanýar. Fotosurat şuňa meňzeýär. Masaru Eguchi mowzukda duýgy döredýän bir zady surata düşürýär. Agaçlar, otlar we minerallar durmuş islegini duýýarlar. Hatda tebigatda uzak wagtlap galan bentler ýaly artefaktlaram erkini duýýarlar. Edilmedik tebigaty görşüňiz ýaly, gelejek häzirki keşbi görer.

Kosmetika Ýygyndysy

Woman Flower

Kosmetika Ýygyndysy Bu ýygyndy orta asyr Europeanewropaly aýal-gyzlaryň çişirilen geýim stillerinden we guşuň göz görnüşlerinden ylham alýar. Dizaýner, ikisiniň görnüşini çykardy we döredijilik prototipleri hökmünde ulandy we önüm dizaýny bilen birleşdirilip, baý we dinamiki görnüşi görkezip, özboluşly şekil we moda manysyny döretdi.