Dizaýn magazineurnaly
Dizaýn magazineurnaly
Sergi Otagy

Origami Ark

Sergi Otagy “Origami Ark” ýa-da “Sun Show” deri pawiliony Japanaponiýanyň Himeji şäherinde Sanşo deri öndürmek üçin sergi zaly. Kynçylyk, gaty çäklendirilen ýerde 3000-den gowrak önüm görkezmäge we sergi zalyna baranda müşderä dürli önümlere düşünmäge mümkinçilik berýän giňişlik döretmekdi. “Origami Ark”, üç ölçegli labirent döretmek üçin 1,5x1.5x2 m3 83 sany kiçi birligi yzygiderli birleşdirip, jeňňel sport zalyny öwrenmäge meňzeş myhmany we tejribäni üpjün edýär.

Ofis Binasy

The PolyCuboid

Ofis Binasy “PolyCuboid” ätiýaçlandyryş hyzmatlaryny berýän kompaniýa TIA üçin täze baş binadyr. Birinji gat meýdançanyň çäkleri we binanyň düýbüni çäklendirýän ýerasty ýoldan geçýän 700 mm diametrli suw turbasy bilen emele geldi. Metall gurluşy kompozisiýanyň dürli bloklaryna bölünýär. Sütünler we şöhleler kosmos sintaksisinden ýitip, bir obýektiň täsirini görkezýär, şol bir wagtyň özünde binanyň täsirini hem ýok edýär. Volumetriki dizaýn, binanyň özüni kompaniýany görkezýän nyşana öwürmegi TIA-nyň Logosy bilen ylhamlanýar.

Mekdep

Kawaii : Cute

Mekdep Goňşy gyzlaryň orta mekdepleri bilen gurşalan bu “Toshin” hemra taýýarlaýyş mekdep, täsin bilim dizaýnyny görkezmek üçin köp söwda köçesindäki strategiki ýerinden peýdalanýar. Gaty okuwlar üçin amatly we güýmenje üçin rahat atmosfera gabat gelýän dizaýn, ulanyjylaryň zenan tebigatyny ösdürýär we mekdep okuwçylary tarapyndan esasan ulanylýan “Kawaii” abstrakt düşünjesi üçin alternatiw materializasiýa hödürleýär. Bu mekdepdäki toparlar we synplar üçin otaglar çagalaryň suratlar kitabynda görkezilişi ýaly sekizburçly üçekli jaýyň görnüşini alýar.

Urologiýa Klinikasy

The Panelarium

Urologiýa Klinikasy “Panelarium”, “Da Winçi” robot operasiýa ulgamlaryny dolandyrmak üçin tassyklanan az sanly hirurgyň biri bolan doktor Matsubara üçin täze klinika meýdançasydyr. Dizaýn sanly dünýäden ylham aldy. Ikilik ulgamyň bölekleri 0 we 1 ak giňişlikde interpolirlendi we diwarlardan we potolokdan çykýan paneller bilen şekillendirildi. Pol hem şol bir dizaýn tarapyna eýerýär. Paneller, tötänleýin görnüşi işlese-de, alamatlar, oturgyçlar, hasaplaýjylar, kitap tekjeleri we hatda gapy tutawaçlary bolýar, iň esasysy hassalar üçin iň az gizlinligi üpjün edýän göz körleri.

Udon Restorany We Dükany

Inami Koro

Udon Restorany We Dükany Arhitektura aşpezlik düşünjesini nädip görkezip biler? Agajyň gyrasy, bu soraga jogap bermek synanyşygydyr. Inami Koro, taýýarlygyň umumy usullaryny saklamak bilen, adaty ýapon Udon tagamyny täzeden açýar. Täze bina, adaty ýapon agaç konstruksiýalaryna täzeden göz aýlamak bilen olaryň çemeleşmesini görkezýär. Binanyň görnüşini görkezýän ähli kontur çyzyklary ýönekeýleşdirildi. Munuň içine inçe agaç sütünleriň içinde gizlenen aýna çarçuwasy, üçek we potolok ýapgytlygy we dik diwarlaryň gyralary hemmesi bir çyzyk bilen aňladylýar.

Dermanhana

The Cutting Edge

Dermanhana Kesiş gyrasy, Japanaponiýanyň Himeji şäherindäki goňşy Daýiçi umumy hassahanasy bilen baglanyşykly dermanhana. Bu görnüşli dermanhanalarda müşderiniň bölek satuw görnüşindäki ýaly önümlere göni girip bilmeýär; has dogrusy, dermanlary lukmançylyk reseptini berenden soň, dermanhanaçy tarapyndan howluda taýýarlanar. Bu täze bina, ösen lukmançylyk tehnologiýasyna laýyklykda ýokary tehnologiýaly ýiti keşbi girizmek bilen hassahananyň abraýyny ýokarlandyrmak üçin döredildi. Ak minimalistik, ýöne doly işleýän giňişlige getirýär.