Dizaýn magazineurnaly
Dizaýn magazineurnaly
Sowadylan Çöl Trolleýi

Sweet Kit

Sowadylan Çöl Trolleýi Restoranlarda desertlere hyzmat etmek üçin bu ykjam vitrin 2016-njy ýylda döredilip, K aralygyndaky iň soňky eser. “Sweet-Kit” dizaýny nepislik, hereketlilik, göwrüm we aç-açanlyk talaplaryna laýyk gelýär. Açylyş mehanizmi akril aýna diskiň daşyndan aýlanýan halka esaslanýar. Iki sany galypdan ýasalan çukur halkalary, aýlaw korpusyny açmak we trolleýni restoranyň töwereginde aýlamak üçin tutawaçdyr. Bu toplumlaýyn aýratynlyklar hyzmat üçin sahnany düzmäge we görkezilen önümleri görkezmäge kömek edýär.

Täze Ösümlikler Bilen Gyzgyn Içgi Hyzmaty

Herbal Tea Garden

Täze Ösümlikler Bilen Gyzgyn Içgi Hyzmaty Patrik Sarran Ösümlik çaý bagyny 2014-nji ýylda Gonkongyň “Landmark Mandarin Oriental” üçin özboluşly bir zat hökmünde döretdi. Naharhana müdiri çaý dabarasyny ýerine ýetirip biljek trolleýs isledi. Bu dizaýn, Hytaýyň peýza. Suratlarynyň täsirinde KEZA peýnir trolleýsi we Km31 köp funksiýaly trolleýs ýaly K seriýaly trolleýlerinde Patrik Sarran tarapyndan döredilen kodlary gaýtadan ulanýar.

Şampan Trolleýi

BOQ

Şampan Trolleýi BOQ kabul edişliklerde şampan hyzmat etmek üçin buz wannasydyr. Agaçdan, metaldan, rezinden we aýnadan ýasalýar. Tegelek simmetriýa dizaýnyň aýrylmaz bölegi hökmünde obýektleri we materiallary tertipleýär. Adaty tüýdükler tozan we zarbalardan goralýan, ak rezin lýuboýyň aşagyndaky korolada goýulýar. Gül diýen ýaly kompozisiýa myhmanlary gymmatly içgini dadyp görmek üçin tegelek döretmäge çagyrýar. Allöne ilki bilen ofisiant üçin täsirli sahna esbaplary.

Derejeli Trolleý

Kali

Derejeli Trolleý Bu ädim trolleýsi, QUISO markasy üçin dizaýneriň K seriýasynyň elementlerinden biridir. Owadan ýasalan gaty agaçdan ýasalýar. Onuň berk we ätiýaçly dizaýny, restoran stolunda spirtli içgileri hödürlemek üçin amatly edýär. Hyzmatyň howpsuzlygy we nepisligi üçin äýnek ýassykdan asylýar, çüýşeler süýşmeýän örtük bilen herekete getirilýär, senagat tigirleri tekiz we sessiz hereket edýär.

Köpugurly Trolleý

Km31

Köpugurly Trolleý Patrik Sarran restoranda ulanmak üçin Km31-ni döretdi. Esasy çäklendirme köp funksiýalydy. Bu arabany bir stoluň üstünde hyzmat etmek üçin ýa-da yzygiderli bufet üçin ulanyp bolýar. Dizaýner, KEZA ýaly birnäçe trolleýbus üçin döreden şol bir tigirli bazada oturdylan aýdyň Krion depesini oýlap tapdy, soň bolsa K seriýasy diýlip atlandyrylýan Kwin, Ösümlik çaý bagy we Kali. Krionyň gatylygy, kaşaň desga üçin zerur bolan berklik bilen doly ýagtylygy saýlamaga mümkinçilik berdi.

Awtomatiki Kofe Maşyn

F11

Awtomatiki Kofe Maşyn Pleönekeý we owadan, arassa çyzyklar we ýokary hilli materiallar F11 dizaýnyny professional we içerki şertlere laýyklaşdyrýar. Doly reňkli 7 "duýgur ekrany ulanmak gaty aňsat we içgin. F11" bir degmek "enjamy, bu ýerde çalt içmek üçin halaýan içgileriňizi sazlap bilersiňiz. Iň ýokary sagady ýeňip geçmek üçin ulaldylan noýba, suw çüýşesi we ýer konteýnerleri bar Patentlenen dem alyş bölümi basyşly espresso ýa-da basyşsyz adaty kofe hödürläp biler we ys keramiki tekiz pyçaklar bilen kepillendirilýär.