Dizaýn magazineurnaly
Dizaýn magazineurnaly
Senenama

Calendar 2014 “Farm”

Senenama Fermer kagyz senetçilik toplumyny ýygnamak aňsat. Hiç hili ýelim ýa-da gaýçy gerek däl. Birmeňzeş bellikli bölekleri birleşdirip ýygnaň. Her haýwan iki aýlyk senenama bolar. Hil dizaýnlary giňişligi üýtgetmäge we ulanyjylaryň aňyny üýtgetmäge güýji bar. Görmek, saklamak we ulanmak rahatlygy hödürleýär. Olara ýeňillik we geň galdyryjy element, baýlaşdyrýan giňişlik bar. Asyl önümlerimiz Dizaýn bilen Durmuş düşünjesini ulanyp dizaýn edildi.

Köpugurly Perde Diwar Ulgamy

GLASSWAVE

Köpugurly Perde Diwar Ulgamy “GLASSWAVE” köpugurly perde diwar ulgamy köpçülikleýin önümçilik üçin aýna diwarlary dizaýn etmekde has çeýeligi açýar. Perde diwarlaryndaky bu täze düşünje, gönüburçly profillere däl-de, silindr görnüşli dik mullion ýörelgesine esaslanýar. Bu kesgitli innowasiýa çemeleşmesi, köp ugurly baglanyşyklary bolan gurluşlaryň döredilip bilinjekdigini, aýna diwar ýygnamakda mümkin bolan geometrik kombinasiýalaryň on esse köpelmegini aňladýar. GLASSWAVE üç gatly ýa-da ondanam az tapawutly binalaryň bazary üçin niýetlenen pes gatly ulgamdyr (ajaýyp zallar, sergi otaglary, atriumlar we ş.m.)

Bölekleýin Içerki Dizaýn

Hiveometric - Kuppersbusch Showroom

Bölekleýin Içerki Dizaýn Müşderi markany gowy görkezmek üçin döredijilik dizaýnyny gözleýär. 'Hiveometrik' ady, esasy düşünjäni aýdýan we dizaýny göz öňüne getirýän 'uýa' we 'geometrik' iki sözden emele gelýär. Dizaýn, ary şekilli elektrik merkezi bolan markanyň gahryman önüminden ylham alýar. Ary ballary, diwar we potolok aýratynlyklary ýaly göz öňüne getirilen çylşyrymly geometrik görnüşleri üznüksiz birleşdirýär we birleşdirýär. Çyzyklar näzik we arassa, netijede çäksiz hyýal we döredijiligi alamatlandyrýan häzirki zaman görnüşi ýüze çykýar.

Korporatiw Arhitektura Düşünjesi

Pharmacy Gate 4D

Korporatiw Arhitektura Düşünjesi Döredijilik düşünjesi, media platformasyny döredýän material we material däl komponentleriň utgaşmagyna esaslanýar. Bu platformanyň merkezi nokady, ýüzýän DNK zolagynyň golografiki diagrammasy görkezilen abstrakt alhimiýa äýneginiň nyşany hökmünde ulaldylan jam bilen häsiýetlendirilýär. Aslynda “Durmuş üçin wada” şygaryny görkezýän bu DNK gologrammasy haýal aýlanýar we simptomsyz adam organizminiň ýaşaýşynyň aňsatlygyny görkezýär. Aýlanýan DNK gologrammasy diňe bir ýaşaýyş akymyny däl, eýsem ýagtylygyň we ýaşaýşyň arasyndaky baglanyşygy hem görkezýär.

Senenama

Calendar 2014 “Botanical Life”

Senenama Botanika durmuşy, bir sahypada ajaýyp ösümlik durmuşyny görkezýän senenama. Sahypany açyň we dürli ösümlik pop-poplaryndan lezzet almak üçin esasda goýuň. Hil dizaýnlary giňişligi üýtgetmäge we ulanyjylaryň aňyny üýtgetmäge güýji bar. Görmek, saklamak we ulanmak rahatlygy hödürleýär. Olara ýeňillik we geň galdyryjy element, baýlaşdyrýan giňişlik bar. Asyl önümlerimiz Dizaýn bilen Durmuş düşünjesini ulanyp dizaýn edildi.

Senenama

Meet the Chef

Senenama Korporatiw senenama, Taýlandyň ýerli restoranlaryna nädip has köp iş getirip biler? Taýlandyň 12 ýerli restoranynyň gol naharlarynyň “Gizlin resept” wideo kliplerini görmek üçin QR Code ulanyp, senenama bilen has köp gatnaşygy döretmek barada näme aýdyp bilersiňiz? Klipler aňsat paýlaşmak üçin Sosial ulgam sahypalaryna ýüklener. Has köp görüş restoranlaryň has gowy tanalmagyna kömek eder we has köp satuwa sebäp bolup biler. Netijede, ýerli aýry-aýry telekeçiler dogduk şäherini terk etmän, saýlap alan işini alyp barmak bilen özbaşdak durup bilerler.