Dizaýn magazineurnaly
Dizaýn magazineurnaly
Giňeldilip Bilinýän Stol

Lido

Giňeldilip Bilinýän Stol Lido kiçijik gönüburçly gutuda bukulýar. Eplenende, ownuk zatlar üçin ammar gutusy bolup hyzmat edýär. Gapdal tarelkalary galdyrsalar, bogun aýaklary gutudan çykýar we Lido çaý stoluna ýa-da kiçijik stoluň başyna öwrülýär. Edil şonuň ýaly-da, iki gapdalyndaky gapdal plitalary doly açsalar, ýokarky tablisa ini 75 Cm bolan uly stola öwrüler. Bu saçak nahar saçagy hökmünde ulanylyp bilner, esasanam Koreýada we Japanaponiýada nahar wagtynda polda oturmak umumy medeniýet.

Saz Guraly Saz Guralynyň

DrumString

Saz Guraly Saz Guralynyň Iki guraly birleşdirmek, täze ses, gurallary ulanmakda täze funksiýa, gural çalmagyň täze usuly, täze görnüş döretmegi aňladýar. Deprekler üçin bellik terezisi D3, A3, Bb3, C4, D4, E4, F4, A4 ýalydyr we setir bellik terezisi EADGBE ulgamynda düzülendir. DrumString ýeňil we egnine we biline berkidilen gaýyş bar, şonuň üçin guraly ulanmak we saklamak aňsat bolar we size iki eliňizi ulanmaga mümkinçilik berer.

Welosiped Kaskasy

Voronoi

Welosiped Kaskasy Kaska, Tebigatda giňden ýaýran 3D Woronoi gurluşyndan ylham alýar. Parametrik tehnikanyň we bionikanyň utgaşmasy bilen welosiped kaskasy kämilleşýän daşarky mehaniki ulgamyna eýe. Düzülmedik bionik 3D mehaniki ulgamynda adaty ýalpak gorag gurluşyndan tapawutlanýar. Daşarky güýç urlanda, bu gurluş has gowy durnuklylygy görkezýär. Lighteňillik we howpsuzlyk deňagramlylygynda, kaska adamlara has amatly, has moda we has ygtybarly şahsy gorag welosiped kaskasy bilen üpjün etmegi maksat edinýär.

Kofe Stoly

Planck

Kofe Stoly Stol basyş astynda birleşdirilen dürli faner böleklerinden ýasalýar. Üstleri çäge bilen örtülendir we mat we gaty güýçli lak bilen haýbat atylýar. 2 dereje bar - stoluň içi boş bolansoň, magazinesurnallary ýa-da plaidleri ýerleşdirmek üçin örän amatly. Stoluň aşagynda ok tigirleri bar. Şonuň üçin pol bilen stoluň arasyndaky boşluk gaty az, ýöne şol bir wagtyň özünde hereket etmek aňsat. Faneriň ulanylyşy (dik) ony gaty güýçlendirýär.

“Chaise Lounge” Düşünjesi

Dhyan

“Chaise Lounge” Düşünjesi “Dyhan lounge” düşünjesi häzirki zaman dizaýnyny adaty gündogar ideýalary we tebigat bilen baglanyşyk arkaly içki rahatlygyň ýörelgeleri bilen birleşdirýär. Lingam görnüşini ylham hökmünde, Bodhi agajy we ýapon baglaryny düşünjäniň modullaryna esas hökmünde ulanmak bilen, Dýan (sanskrit: meditate) gündogar pelsepelerini dürli konfigurasiýalara öwürýär, bu ulanyja zen / dynç almak ýoluny saýlamaga mümkinçilik berýär. Suw howuz tertibi ulanyjyny şarlawuk we howuz bilen gurşap alýar, bag rejimi bolsa ulanyjyny gök öwüsýär. Adaty re modeim tekjäni ýerine ýetirýän platforma astynda saklanýan ýerleri öz içine alýar.

3D Ýüzi Tanamak Ygtyýary

Ezalor

3D Ýüzi Tanamak Ygtyýary Birnäçe datçik we kamera giriş dolandyryş ulgamy, Ezalor bilen tanyşyň. Algoritmler we ýerli hasaplamalar gizlinlik üçin döredildi. Maliýe derejesinde galplyga garşy tehnologiýa galp ýüzli maskalaryň öňüni alýar. Softumşak şöhlelendiriji yşyklandyryş rahatlyk getirýär. Ulanyjylar gözüni ýumup, gowy görýän ýerine aňsatlyk bilen girip bilerler. Duýgur däl tassyklamasy arassaçylygy üpjün edýär.