Dizaýn magazineurnaly
Dizaýn magazineurnaly
Çap Edilen Dokma

The Withering Flower

Çap Edilen Dokma Guran gül, gül keşbiniň güýjüniň baýramçylygydyr. Gül, hytaý edebiýatynda şahsyýet hökmünde ýazylan meşhur mowzuk. Gülleýän gülüň meşhurlygyndan tapawutlylykda, çüýrän gülüň şekilleri köplenç jyns we gadaganlyk bilen baglanyşyklydyr. Collectionygyndy, jemgyýetiň beýik we ýigrenji zatlara bolan garaýşyny emele getirýän görnüşlere seredýär. 100 sm-den 200 sm uzynlykdaky týul köýnekleri, aç-açan matalarda ýüpek ekranly çap edilen dokma usuly, yzlary aç-açan we meshde uzaltmaga mümkinçilik berýär, bu bolsa howada yzlaryň görünmegini döredýär.

Lukmançylyk Gözellik Merkezi

LaPuro

Lukmançylyk Gözellik Merkezi Dizaýn gowy estetika däl. Bu giňişligiň ulanylyş usulydyr. Lukmançylyk merkezi birleşdirilen görnüş we işleýär. Ulanyjylaryň isleglerine düşünmek we olara rahatlyk we çyn ýürekden alada edýän daş-töwerekdäki ähli inçe täsirleri başdan geçiriň. Dizaýn we täze tehnologiýa ulgamy ulanyja çözgütleri üpjün edýär we dolandyrmak aňsat. Saglygy, abadançylygy we medisina meselesini göz öňünde tutup, merkez ekologiýa taýdan durnukly materiallary kabul etdi we gurluşyk işlerine gözegçilik etdi. Elementshli elementler ulanyjylar üçin hakykatdanam amatly dizaýna birleşdirildi.

Wizual Şahsyýet Dizaýny

ODTU Sanat 20

Wizual Şahsyýet Dizaýny Eastakyn Gündogar Tehniki Uniwersiteti tarapyndan her ýyl geçirilýän sungat festiwaly bolan ODTU Sanatyň 20-nji ýyly üçin, festiwalyň 20 ýyllygyny görkezmek üçin wizual dil döretmek isledi. Talap edilişi ýaly, festiwalyň 20-nji ýyly, açyljak ýapyk sungat eseri ýaly ýakynlaşmak bilen nygtaldy. 2 we 0 sanlary emele getirýän şol bir reňkli gatlaklaryň kölegeleri 3D illýuziýa döretdi. Bu illýuziýa rahatlyk duýgusyny berýär we sanlar fonda erän ýaly. Açyk reňk saýlamasy, tolkunly 20-iň rahatlygy bilen inçe kontrast döredýär.

Viski Malbec Agajy

La Orden del Libertador

Viski Malbec Agajy Önümiň adyna degişli aýratyn elementleri birleşdirmäge synanyşyp, dizaýn, teklip edýän habary güýçlendirýär. Ol tolgundyryjy we gyzykly keşbi berýär. Ganatlaryny görkezýän gödek kondoryň şekili, simmetrik we teklip ediji medal bilen birleşdirilen erkinlik duýgusyny aňladýar, dizaýna poeziýa getirýän, islenýän habary bermek üçin ideal kombinasiýa döredýän hyýaly landşaft bilen fon suratyna goşuldy. Düşünjeli reňk palitrasy oňa aýratyn aýratynlyklary berýär we tipografiki ulanylyş adaty we taryhy önüme iberilýär.

Öý Arhitekturasynyň Dizaýny Arhitekturanyň

Bienville

Öý Arhitekturasynyň Dizaýny Arhitekturanyň Bu işleýän maşgalanyň maddy-tehniki üpjünçiligi, uzak wagtlap öýde bolmagyny talap edýärdi, bu bolsa işden we mekdepden başga-da olaryň saglygyna zyýan ýetirýärdi. Köp maşgalalar ýaly, daş-töwerege göçmek, açyk howany giňeltmek üçin has uly howly üçin şäher amatlyklaryna ýakynlyk alyşmak zerurmy ýa-da ýokmy diýip pikir edip başladylar. Uzaklara göçmegiň deregine, kiçijik şäher ýerlerinde içerki öý durmuşynyň çäklendirmelerine täzeden seredjek täze jaý gurmak kararyna geldiler. Taslamanyň guramaçylyk ýörelgesi, jemgyýetçilik ýerlerinden mümkin boldugyça açyk howany açmakdy.

Kenep Bilen Doldurylan Dermanlar

Secret Tarts

Kenep Bilen Doldurylan Dermanlar “Gizlin Tarps” gaplamasy, köne mekdep bellikleri duýgusy bilen döwrebaplaşdyrylan retro / üzüm stilinde ýasalýar, şonuň üçin ussat farmasewtiň garaşmagy müşderini ilkinji seredişden, soň bolsa kodlanan esasy dizaýn elementlerine jikme-jik gözegçilik etmekden ybaratdyr. esasy marketing nokadyny geçirýän bitewi gurluş: bu önüm farmasewt senetçilik hünärmeni tarapyndan işlenip düzüldi we içinde elde öndürilen farmasewtiň gizlin reseptini öz içine alýar.