Dizaýn magazineurnaly
Dizaýn magazineurnaly
Kitap Dizaýny

Josef Koudelka Gypsies

Kitap Dizaýny Dünýä belli suratçy Iosif Kudelka surat sergilerini dünýäniň köp ýurtlarynda geçirdi. Uzak garaşandan soň, Koreýada gypjak temaly Kudelka sergisi geçirildi we surat kitaby ýasaldy. Koreýada geçirilen ilkinji sergi bolansoň, awtordan Koreýany duýmagy üçin kitap ýasamak islegi bardy. Hangeul we Hanok, Koreýany aňladýan koreý harplary we arhitekturasydyr. Tekst aňy aňladýar we arhitektura görnüşi aňladýar. Bu iki elementden ylham alyp, Koreýanyň aýratynlyklaryny beýan etmegiň usulyny düzmek isledi.

Jemgyýetçilik Sungaty Sungatyň

Flow With The Sprit Of Water

Jemgyýetçilik Sungaty Sungatyň Köplenç jemgyýetçilik gurşawy ýaşaýjylarynyň içerki we şahsy düşünişmezlikleri bilen hapalanýar, bu bolsa daş-töwereginde görünýän we görünmeýän bulam-bujarlyga sebäp bolýar. Bu näsazlygyň huşsuz täsiri, ýaşaýjylaryň rahatsyzlyga gaýdyp gelmegidir. Bu adaty we aýlawly agitasiýa bedene, aň we ruh täsir edýär. Heýkeller ýakymly we asuda netijelere ünsi jemläp, giňişligiň polo positiveitel “çaýyny” ugrukdyrýar, ýuwýar, arassalaýar we güýçlendirýär. Daşky gurşawynda inçe üýtgeşiklik bilen halk içerki we daşarky hakykatlaryň arasyndaky deňagramlylyga ugrukdyrylýar.

Marka Dizaýny

Queen

Marka Dizaýny Giňeldilen dizaýn şa aýal we küşt tagtasynyň düşünjesine esaslanýar. Gara we altyn iki reňk bilen dizaýn, ýokary derejeli manylary bermek we wizual şekili üýtgetmek. Önümiň özünde ulanylýan metaldan we altyn çyzyklardan başga-da, sahnanyň elementi küştdäki uruş täsirini ýola goýmak üçin gurulýar we uruş tüssesini we ýagtylygyny döretmek üçin sahna yşyklandyryşyny utgaşdyrýarys.

Heýkeltaraşlyk

Atgbeyond

Heýkeltaraşlyk Si'an Uly küpek ýolunyň başlangyç ýerinde ýerleşýär. Sungatyň döredijilik gözleginde, Si'an W myhmanhana markasynyň häzirki zaman tebigatyny, Sianyň aýratyn taryhy we medeniýetini we Tang neberesiniň ajaýyp sungat hekaýalaryny birleşdirýärler. Pop graffiti sungaty bilen utgaşyp, uly täsir eden W myhmanhanasynyň çeper keşbine öwrülýär.

Duralga Rebrendingi

Hak Hi Kong

Duralga Rebrendingi Teklip ongong-An Balykçylyk porty üçin CI ulgamyny täzeden gurmak üçin üç düşünjäni ulanýar. Birinjisi, Hakka jemgyýetiniň medeni aýratynlyklaryndan alnan aýratyn wizual materiallar bilen döredilen täze logo. Indiki ädim, güýmenje tejribesini täzeden gözlemek, soňra iki sany maskot gahrymany dörediň we syýahatçylary porta ugrukdyrmak üçin täze attraksionlarda peýda boluň. Iň soňkusy, güýmenje çäreleri we lezzetli aşhanalar bilen gurşalan dokuz nokady meýilleşdiriň.

Sergi Dizaýny

Tape Art

Sergi Dizaýny 2019-njy ýylda çyzyklaryň, reňkleriň we floresanlaryň wizual partiýasy Taýpeýi döretdi. FunDesign.tv tarapyndan gurnalan lenta we kollektiw lentasydy. Adaty bolmadyk pikirler we usullar bilen dürli taslamalar 8 lenta çeperçilik gurnamalarynda görkezildi we 40-dan gowrak lenta suratlary, suratkeşleriň geçmişdäki işleriniň wideolary görkezildi. Şeýle hem, çäräni çuňňur sungat eseri etmek üçin ajaýyp sesler we ýagtylyk goşdy we ulanan materiallaryna mata lentalary, kanal lentalary, kagyz lentalary, gaplaýyş ertekileri, plastmassa lentalar we folga goşuldy.

Günüň dizaýny

Ajaýyp dizaýn. Gowy dizaýn. Iň oňat dizaýn.

Gowy dizaýnlar jemgyýet üçin gymmatlyk döredýär. Her gün dizaýnda ajaýyplygy görkezýän ýörite dizaýn taslamasyny hödürleýäris. Bu gün, oňyn üýtgeşiklik berýän baýrakly dizaýny görkezmekden hoşal. Her gün has ajaýyp we ylham beriji dizaýnlary görkezeris. Dünýädäki iň uly dizaýnerleriň täze gowy dizaýn önümlerinden we taslamalaryndan lezzet almak üçin her gün bize baryp görüň.