Dizaýn magazineurnaly
Dizaýn magazineurnaly
Ýeňil Portal Geljekki Demir Ýol Şäheri

Light Portal

Ýeňil Portal Geljekki Demir Ýol Şäheri “Light Portal” “Yibin Highspeed Rail City” -iň baş meýilnamasydyr. Lifestyleaşaýyş durmuşyny özgertmek, bütin ýaşa maslahat berýär. 2019-njy ýylyň iýun aýyndan bäri işleýän “Yibin” ýokary tizlikli demir ýol menziliniň gapdalynda 160 metr beýiklikdäki garyşyk ulanylýan “Twin Towers” binasy arhitekturany we tebigaty 1 km uzynlykdaky landşaft bulwary bilen birleşdirýär. Yibiniň 4000 ýyldan gowrak taryhy bar, derýadaky çökündiler Yibiniň ösüşini alamatlandyrýan ýaly paýhas we medeniýet toplapdyr. Ekiz diňler bu ýere gelýänlere ýol görkezmek üçin ýeňil portal we ýaşaýjylaryň ýygnanmagy üçin möhüm ähmiýete eýe.

Stomatologiýa

Clinique ii

Stomatologiýa Clinique ii, öz dersinde iň ösen tehnikalary we materiallary ulanýan we öwrenýän pikir ýolbaşçysy we çyraçy üçin hususy ortodontiki klinika. Arhitektorlar, kosmosda dizaýn ýörelgesi hökmünde ýokary takyk lukmançylyk enjamlarynyň ortodontiki adaty ulanylyşyna esaslanýan implant düşünjesini göz öňüne getirdiler. Içki diwar ýüzleri we mebeller iň soňky lukmançylyk tehnologiýasy ornaşdyrylan sary korian çaýkanyp, ak gabyga birleşdirilýär.

Megalopolis X Shenzhen Super Ştab-Kwartirasy

Megalopolis X

Megalopolis X Shenzhen Super Ştab-Kwartirasy Megalopolis X, Gonkong bilen Şençzheneniň serhedine ýakyn has uly aýlag sebtiniň merkezinde täze merkez bolar. Baş meýilnama arhitekturany pyýada torlary, seýilgähler we köpçülik ýerleri bilen birleşdirýär. Grounderüsti transport ulgamlarynyň ýokarsynda we aşagynda şäherde aragatnaşygyň ulalmagy meýilleşdirilýär. Aşakdaky ýerüsti durnukly infrastruktura ulgamy etraplary sowatmak we galyndylary awtomatiki usulda arassalamak ulgamlaryny üpjün eder. Maksat şäherleriň geljekde nähili dizaýn ediljekdiginiň döredijilik baş meýilnamasyny döretmekden ybaratdyr.

Kebelek Asyjy

Butterfly

Kebelek Asyjy Kebelek asýan, uçýan kebelegiň görnüşine meňzeşligi üçin adyny aldy. Aýrylan komponentleriň dizaýny sebäpli amatly usulda ýygnalyp bilinýän minimalistik mebel. Ulanyjylar asmany ýalaňaç eller bilen çalt ýygnap bilerler. Hereket etmek zerur bolanda, sökülenden soň daşamak amatly. Gurnamak diňe iki ädim ätýär: 1. X döretmek üçin iki ramkany birleşdiriň; we her tarapynda göwher şekilli çarçuwalary bir-birine gabat getiriň. 2. agaç böleklerini çarçuwalary saklamak üçin iki gapdalyndaky göwher şekilli çarçuwalaryň üstünden süýşüriň

Orta Asyr Täzeden Pikir Alyş Medeni Merkezi

Medieval Rethink

Orta Asyr Täzeden Pikir Alyş Medeni Merkezi Orta asyr Rethink, Guangdong welaýatynda aýdym dinastiýasyndan 900 ýyl ozal başlanan kiçijik bir oba üçin Medeniýet merkezini gurmak üçin hususy komissiýa beren jogaby. Dört gatly, 7000 inedördül metrlik ösüş, obanyň gelip çykyşynyň nyşany bolan “Ding Qi Stone” diýlip atlandyrylýan gadymy gaýanyň töwereginde jemlenendir. Taslamanyň dizaýn düşünjesi, köne bilen täzesini baglanyşdyryp, gadymy obanyň taryhyny we medeniýetini görkezmäge esaslanýar. Medeniýet merkezi, gadymy obanyň täzeden düşündirilmegi we häzirki zaman binagärligine öwrülişik hökmünde çykyş edýär.

Satuw Merkezi

Feiliyundi

Satuw Merkezi Gowy dizaýn işi adamlaryň duýgusyny oýandyrar. Dizaýner adaty stil ýadyndan böküp, ajaýyp we futuristik kosmos gurluşynda täze tejribe goýýar. Çuňňur ekologiýa tejribe zaly çeper gurnamalary seresaply ýerleşdirmek, giňişligiň arassa hereketi we materiallar we reňkler bilen bezelen bezeg üstleri arkaly gurulýar. Onda bolmak diňe bir tebigata gaýdyp gelmek däl, eýsem peýdaly syýahatdyr.

Günüň dizaýny

Ajaýyp dizaýn. Gowy dizaýn. Iň oňat dizaýn.

Gowy dizaýnlar jemgyýet üçin gymmatlyk döredýär. Her gün dizaýnda ajaýyplygy görkezýän ýörite dizaýn taslamasyny hödürleýäris. Bu gün, oňyn üýtgeşiklik berýän baýrakly dizaýny görkezmekden hoşal. Her gün has ajaýyp we ylham beriji dizaýnlary görkezeris. Dünýädäki iň uly dizaýnerleriň täze gowy dizaýn önümlerinden we taslamalaryndan lezzet almak üçin her gün bize baryp görüň.