Dizaýn magazineurnaly
Dizaýn magazineurnaly
Gaplamak Gaplamanyň

Oink

Gaplamak Gaplamanyň Müşderiniň bazaryň görnükliligini üpjün etmek üçin oýnawaç görnüş we duýgy saýlandy. Bu çemeleşme, özboluşly, lezzetli, adaty we ýerli marka häsiýetleriniň hemmesini alamatlandyrýar. Täze önüm gaplamasyny ulanmagyň esasy maksady, müşderilere gara doňuzlary köpeltmegiň we ýokary hilli däp bolan etli tagamlary öndürmegiň arkasyndaky wakany hödürlemekdi. Ussatlygy görkezýän linokut tehnikasynda suratlar toplumy döredildi. Suratlaryň özleri hakykylygyny görkezýär we müşderini Oink önümleri, tagamy we gurluşy barada pikirlenmäge çagyrýar.

Öý Haýwanlaryny Daşaýjy

Pawspal

Öý Haýwanlaryny Daşaýjy “Pawspal Pet” göterijisi energiýany tygşytlar we öý haýwanlarynyň eýesine çalt eltmäge kömek eder. Dizaýn düşünjesi üçin, ajaýyp öý haýwanlaryny islän ýerine alyp bilýän “Space Shuttle” -den ruhlanan “Pawspal” haýwan daşaýjy. Moreene-de bir öý haýwanlary bar bolsa, göterijileri çekmek üçin ýokarsynda başga birini we aşaky tigirleri ýerleşdirip bilerler. Mundan başga-da, “Pawspal” öý haýwanlary üçin amatly we USB C bilen zarýad bermek üçin içerki howa çalşygy fanaty bilen dizaýn etdi.

Deslapky Ofis

Ice Cave

Deslapky Ofis Buz gowagy özboluşly hilli giňişlige mätäç müşderi üçin sergi zalydyr. Bu aralykda, Tähran göz taslamasynyň dürli aýratynlyklaryny görkezmäge ukyply. Taslamanyň işine görä, obýektleri we hadysalary zerur bolanda görkezmek üçin özüne çekiji, ýöne bitarap atmosfera. Minimal ýerüsti logikany ulanmak dizaýn ideýasydy. Integrirlenen toruň üstü ähli giňişlige ýaýrady. Dürli ulanmak üçin zerur bolan ýer, ýokarky we aşak tarapdaky daşary ýurt güýçlerine esaslanýar. Galplaşdyrmak üçin bu ýer 329 panele bölünendir.

Bölek Satuw Dükany

Atelier Intimo Flagship

Bölek Satuw Dükany 2020-nji ýylda dünýämizde görlüp-eşidilmedik wirus ýokaşdy. O we O studiýasy tarapyndan taýýarlanan “Atelier Intimo” ilkinji flagman, adamzada täze umyt berýän tebigatyň bejeriş güýjüniň birleşmegini göz öňünde tutup, odaňy täzeden döreýiş düşünjesi bilen ylham alýar. Gelip-gidýänlere şunuň ýaly wagt we giňişlikde göz öňüne getirmek we hyýal etmek üçin pursatlary geçirmäge mümkinçilik berýän ajaýyp giňişlik döredilen hem bolsa, markanyň hakyky aýratynlyklaryny doly görkezmek üçin bir topar sungat gurnamalary hem döredilýär. “Baýdak” adaty bölek satuw meýdançasy däl, “Atelier Intimo” -nyň ýerine ýetiriş tapgyry.

Krossowka Gutusy

BSTN Raffle

Krossowka Gutusy Wezipe Nike köwşi üçin hereket şekilini dizaýn etmek we öndürmekdi. Bu köwüş ak ýylan derisiniň dizaýnyny açyk ýaşyl elementler bilen birleşdirýändigi sebäpli, hereket şekiliniň ýoýuljakdygy aýdyňdy. Dizaýnerler, belli hereket gahrymanlarynyň stilinde hereket şekili hökmünde gysga wagtyň içinde şekili çyzdylar we optimizirlediler. Soňra hekaýa bilen kiçijik degişme dizaýn etdiler we ýokary hilli gaplama bilen 3D şekilde bu şekili döretdiler.

Kampaniýa We Satuw Goldawy

Target

Kampaniýa We Satuw Goldawy “Brainartist” 2020-nji ýylda müşderi “Steitz Secura” -nyň täze müşderileri edinmegi üçin köpçülikleýin habar beriş kampaniýasyna başlaýar: potensial müşderileriň derwezelerine mümkin boldugyça ýakynlaşdyrylan maksatly afişa kampaniýasy we şahsy aýakgap bilen şahsy habarlaşma bilen ýokary şahsylaşdyrylan habar bilen. häzirki ýygyndy. Alyjy, satuw güýji bilen wagt belläninde gabat gelýän kärdeşini alýar. Kampaniýanyň maksady Steitz Securany we "gabat gelýän" kompaniýany ajaýyp jübüt hökmünde sahnalaşdyrmakdy. “Brainartist” diýseň üstünlikli kampaniýany ösdürdi.