Dizaýn magazineurnaly
Dizaýn magazineurnaly
Tort

Temple

Tort Öý çörek bişirilişinde barha artýan meşhurlykdan, şkafda ýa-da çyzgyda aňsatlyk bilen saklanyp bilinýän häzirki zaman görnüşli tort tortynyň zerurlygyny görüpdik. Arassalamak we gap-gaç ýuwýan maşynlary howpsuz. Ybadathana ýygnamak aňsat we içki oňurganyň üstünden tabaklary süýşürip aňsat. Aýyrmak, diňe yza süýşürmek ýaly aňsat. Esasy elementleriň hemmesini Stacker bilelikde saklaýar. Stacker köp burçly ykjam saklamak üçin ähli elementleri bilelikde saklamaga kömek edýär. Dürli ýagdaýlarda dürli plastinka konfigurasiýalaryny ulanyp bilersiňiz.

Taslamanyň ady : Temple, Dizaýnerleriň ady : Chris Woodward, Müşderiniň ady : CWD ltd .

Temple Tort

Bu ajaýyp dizaýn, oýunjak, oýunlar we güýmenje önümleri dizaýn bäsleşiginde platina dizaýn baýragynyň ýeňijisi. Köp sanly täze, innowasiýa, özboluşly we döredijilik oýunjaklaryny, oýunlary we güýmenje önümleriniň dizaýn eserlerini açmak üçin platina baýrakly dizaýnerleriň dizaýn portfelini hökman görmeli.

Günüň dizaýny

Ajaýyp dizaýn. Gowy dizaýn. Iň oňat dizaýn.

Gowy dizaýnlar jemgyýet üçin gymmatlyk döredýär. Her gün dizaýnda ajaýyplygy görkezýän ýörite dizaýn taslamasyny hödürleýäris. Bu gün, oňyn üýtgeşiklik berýän baýrakly dizaýny görkezmekden hoşal. Her gün has ajaýyp we ylham beriji dizaýnlary görkezeris. Dünýädäki iň uly dizaýnerleriň täze gowy dizaýn önümlerinden we taslamalaryndan lezzet almak üçin her gün bize baryp görüň.