Dizaýn magazineurnaly
Dizaýn magazineurnaly
Maýatnik

My Soul

Maýatnik “Soul Pendant” sazlaşykly we tekiz topologiýany gül we guş realizmi bilen birleşdirýän nusgawy realizmiň häzirki zaman dizaýnydyr. Saýlama liliýalary we garaguş tötänleýin saýlama däl. Gümürtik, durmuşda köp zatlary başdan geçiren adamlar üçin güýç nyşanydyr we liliýalar uzak wagtlap gülleýänligi we gözelligi bilen tanalýar. Iki nyşanyň utgaşmasy, durmuşdaky kynçylyklar arkaly ruhy ösüşi amala aşyrýan ebedi ruhy şekillendirýär. Bu maýatnik bilezik üçin özüne çekiji hökmünde ulanylyp bilner.

Taslamanyň ady : My Soul, Dizaýnerleriň ady : Larisa Zolotova, Müşderiniň ady : Larisa Zolotova.

My Soul Maýatnik

Bu oňat dizaýn, gaplama dizaýn bäsleşiginde dizaýn baýragynyň ýeňijisidir. Beýleki köp täze, innowasiýa, özboluşly we döredijilik gaplama dizaýn eserlerini açmak üçin baýrakly dizaýnerleriň dizaýn portfelini hökman görmeli.

Günüň dizaýny

Ajaýyp dizaýn. Gowy dizaýn. Iň oňat dizaýn.

Gowy dizaýnlar jemgyýet üçin gymmatlyk döredýär. Her gün dizaýnda ajaýyplygy görkezýän ýörite dizaýn taslamasyny hödürleýäris. Bu gün, oňyn üýtgeşiklik berýän baýrakly dizaýny görkezmekden hoşal. Her gün has ajaýyp we ylham beriji dizaýnlary görkezeris. Dünýädäki iň uly dizaýnerleriň täze gowy dizaýn önümlerinden we taslamalaryndan lezzet almak üçin her gün bize baryp görüň.