Dizaýn magazineurnaly
Dizaýn magazineurnaly
Monjuk

Angel Named Mother

Monjuk Ene söýgüsi bilen ylhamlanan monjuk perişdesi, Eneler güni mynasybetli döredildi. Şeýle ýatdan çykmajak dizaýnyň maksady, eneleriň ruhy gymmatlyklaryny ýatlamak we bu gymmatly baky jisime seredip aşyklary gaharlandyrmakdyr. Bu deňsiz monjuk, ene bolmak duýgusyny güýçlendirmek üçin ene, aýaly, gyzy ýa-da söýgülisine hödürlenip bilner.

Taslamanyň ady : Angel Named Mother, Dizaýnerleriň ady : Alireza Asadi, Müşderiniň ady : AR.A.

Angel Named Mother Monjuk

Bu oňat dizaýn, gaplama dizaýn bäsleşiginde dizaýn baýragynyň ýeňijisidir. Beýleki köp täze, innowasiýa, özboluşly we döredijilik gaplama dizaýn eserlerini açmak üçin baýrakly dizaýnerleriň dizaýn portfelini hökman görmeli.

Günüň dizaýny

Ajaýyp dizaýn. Gowy dizaýn. Iň oňat dizaýn.

Gowy dizaýnlar jemgyýet üçin gymmatlyk döredýär. Her gün dizaýnda ajaýyplygy görkezýän ýörite dizaýn taslamasyny hödürleýäris. Bu gün, oňyn üýtgeşiklik berýän baýrakly dizaýny görkezmekden hoşal. Her gün has ajaýyp we ylham beriji dizaýnlary görkezeris. Dünýädäki iň uly dizaýnerleriň täze gowy dizaýn önümlerinden we taslamalaryndan lezzet almak üçin her gün bize baryp görüň.