Dizaýn magazineurnaly
Dizaýn magazineurnaly
Arak Çüýşesi

Snowflake Vodka

Arak Çüýşesi Simpleönekeýligi we şol bir wagtyň özünde gar garlygynyň çylşyrymlylygy meni ruhlandyrdy. Köplenç töweregimizdäki zatlaryň gözelligini we çylşyrymlylygyny duýman durmuşdan geçýäris. Tebigat ýönekeý zatlardan doly, ýöne üns berip başlasaňyz, şol ýönekeý zadyň pikir edişiňizden has çylşyrymlydygyna düşünersiňiz. Tebigata doly laýyklykda bir çüýşe üçin täze şekil düşündirmäge we döretmäge synanyşmak meniň dizaýnymyň başlangyjydy. Tebigatda bolşy ýaly, göze özbaşdak görüp boljak çylşyrymly görnüşleri ulaldanymyzda, geometrik nagşy tapýarys.

Taslamanyň ady : Snowflake Vodka, Dizaýnerleriň ady : Adrian Munoz, Müşderiniň ady : Adrian Munoz.

Snowflake Vodka Arak Çüýşesi

Bu ajaýyp dizaýn, binagärlik, gurluşyk we gurluş dizaýn bäsleşiginde bürünç dizaýn baýragynyň eýesi. Beýleki köp täze, innowasiýa, özboluşly we döredijilik arhitekturasy, gurluşyk we gurluş dizaýn eserlerini açmak üçin bürünç baýrakly dizaýnerleriň dizaýn portfelini hökman görmeli.

Günüň dizaýny

Ajaýyp dizaýn. Gowy dizaýn. Iň oňat dizaýn.

Gowy dizaýnlar jemgyýet üçin gymmatlyk döredýär. Her gün dizaýnda ajaýyplygy görkezýän ýörite dizaýn taslamasyny hödürleýäris. Bu gün, oňyn üýtgeşiklik berýän baýrakly dizaýny görkezmekden hoşal. Her gün has ajaýyp we ylham beriji dizaýnlary görkezeris. Dünýädäki iň uly dizaýnerleriň täze gowy dizaýn önümlerinden we taslamalaryndan lezzet almak üçin her gün bize baryp görüň.