Dizaýn magazineurnaly
Dizaýn magazineurnaly
Tagta Oýny

Orbits

Tagta Oýny Orbits, strategiki pikirlenmegi we el bilen utgaşdyrmagy ösdürmegi maksat edinýän kosmosdan ylhamlanan tagta oýny. Logiki, kinestetiki we giňişlik intellektini gowulandyrýar. Oýun tükeniksiz dürli kombinasiýalary hödürleýär. Orbits 2-4 oýunçy we 8 ýaş we ondan uly adamlar üçin amatly. Oýunyň maksady, beýleki orbitalaryň egrilerini beýlekiler bilen habarlaşmazdan durnuklaşdyrmak. Dogry hereket, egrini ýokarky ýa-da öňki durnuklaşdyrylan egriniň aşagyndan geçirmekdir. Egriniň başgalary bilen baglanyşygy bolan ýagdaýynda, nobat indiki pleýere geçýär. Strategiýaňyzy meýilleşdiriň we egriler bilen habarlaşmaň!

Taslamanyň ady : Orbits, Dizaýnerleriň ady : Altug Toprak and Ezgi Yelekoglu, Müşderiniň ady : Orbits.

Orbits Tagta Oýny

Bu oňat dizaýn, gaplama dizaýn bäsleşiginde dizaýn baýragynyň ýeňijisidir. Beýleki köp täze, innowasiýa, özboluşly we döredijilik gaplama dizaýn eserlerini açmak üçin baýrakly dizaýnerleriň dizaýn portfelini hökman görmeli.

Günüň dizaýny

Ajaýyp dizaýn. Gowy dizaýn. Iň oňat dizaýn.

Gowy dizaýnlar jemgyýet üçin gymmatlyk döredýär. Her gün dizaýnda ajaýyplygy görkezýän ýörite dizaýn taslamasyny hödürleýäris. Bu gün, oňyn üýtgeşiklik berýän baýrakly dizaýny görkezmekden hoşal. Her gün has ajaýyp we ylham beriji dizaýnlary görkezeris. Dünýädäki iň uly dizaýnerleriň täze gowy dizaýn önümlerinden we taslamalaryndan lezzet almak üçin her gün bize baryp görüň.