Dizaýn magazineurnaly
Dizaýn magazineurnaly
Halka

Pollen

Halka Her bir eser tebigatyň bir bölegini düşündirmekdir. Tebigat gymmat bahaly daşlara durmuş bermek, dokuma çyralary we kölegeler bilen oýnamak üçin bahana bolýar. Maksat, gymmat bahaly daşlary tebigat duýgurlygy we duýgurlygy bilen bezär ýaly düşündirilen şekiller bilen üpjün etmekdir. Pieceshli bölekler şaý-sepleriň dokumalaryny we aýratynlyklaryny ösdürmek üçin elde taýýarlanýar. Stil ösümlikleriň ýaşaýyş maddasyna ýetmek üçin arassa. Netijede, tebigata çuňňur baglanyşykly özboluşly we wagtlaýyn bir eser berýär.

Taslamanyň ady : Pollen, Dizaýnerleriň ady : Christine Alexandre, Müşderiniň ady : Chris Alexxa Jewels.

Pollen Halka

Bu ajaýyp dizaýn, moda, egin-eşik we egin-eşik dizaýn bäsleşiginde kümüş dizaýn baýragynyň eýesi. Kümüş baýrakly dizaýnerleriň dizaýn portfelini başga-da köp täze, innowasiýa, özboluşly we döredijilik modasy, egin-eşik we geýim dizaýn eserlerini açmak üçin hökman görmeli.

Günüň dizaýn rowaýaty

Rowaýata öwrülen dizaýnerler we baýrakly eserler.

Dizaýn rowaýatlary, gowy dizaýnlary bilen Dünýämizi has gowulaşdyrýan örän meşhur dizaýnerlerdir. Rowaýata öwrülen dizaýnerleri we olaryň innowasion önüm dizaýnlaryny, özboluşly sungat eserlerini, döredijilik arhitekturasyny, ajaýyp moda dizaýnlaryny we dizaýn strategiýalaryny öwreniň. Bütin dünýäde baýrakly dizaýnerleriň, suratkeşleriň, binagärleriň, täzelikçileriň we markalaryň özboluşly dizaýn eserlerinden lezzet alyň we öwreniň. Döredijilik dizaýnlaryndan ylham alyň.