Dizaýn magazineurnaly
Dizaýn magazineurnaly
Halka

Pollen

Halka Her bir eser tebigatyň bir bölegini düşündirmekdir. Tebigat gymmat bahaly daşlara durmuş bermek, dokuma çyralary we kölegeler bilen oýnamak üçin bahana bolýar. Maksat, gymmat bahaly daşlary tebigat duýgurlygy we duýgurlygy bilen bezär ýaly düşündirilen şekiller bilen üpjün etmekdir. Pieceshli bölekler şaý-sepleriň dokumalaryny we aýratynlyklaryny ösdürmek üçin elde taýýarlanýar. Stil ösümlikleriň ýaşaýyş maddasyna ýetmek üçin arassa. Netijede, tebigata çuňňur baglanyşykly özboluşly we wagtlaýyn bir eser berýär.

Taslamanyň ady : Pollen, Dizaýnerleriň ady : Christine Alexandre, Müşderiniň ady : Chris Alexxa Jewels.

Pollen Halka

Bu ajaýyp dizaýn, moda, egin-eşik we egin-eşik dizaýn bäsleşiginde kümüş dizaýn baýragynyň eýesi. Kümüş baýrakly dizaýnerleriň dizaýn portfelini başga-da köp täze, innowasiýa, özboluşly we döredijilik modasy, egin-eşik we geýim dizaýn eserlerini açmak üçin hökman görmeli.

Günüň dizaýny

Ajaýyp dizaýn. Gowy dizaýn. Iň oňat dizaýn.

Gowy dizaýnlar jemgyýet üçin gymmatlyk döredýär. Her gün dizaýnda ajaýyplygy görkezýän ýörite dizaýn taslamasyny hödürleýäris. Bu gün, oňyn üýtgeşiklik berýän baýrakly dizaýny görkezmekden hoşal. Her gün has ajaýyp we ylham beriji dizaýnlary görkezeris. Dünýädäki iň uly dizaýnerleriň täze gowy dizaýn önümlerinden we taslamalaryndan lezzet almak üçin her gün bize baryp görüň.